Sa oled siin

Välisvahendid

Valik välistoetusmeetmeid, kust on võimalik küsida toetust kultuuri-, spordi- ja lõimumise valdkonnaga seotud projektidele ja algatustele.

Kõiki meelepäraseid toetusi saab otsida ka mobiilirakenduse abil.

 

Kultuuriministeerium ja Euroopa Liidu struktuurivahendid

Kultuuriministeerium on Euroopa Liidu struktuurivahendite lõimumise ja loomemajanduse meetme rakendusasutuseks.
Loe lähemalt Euroopa Liidu programmiperioodi 2014-2020 kohta.

Lõimumise meede

Võimaluste loomine Eestis elavate ning ühiskonda vähelõimunud püsielanike aktiivse hõive ja ühiskondliku aktiivsuse suurendamiseks ja uussisserändajate kohanemise ja hilisema lõimumise toetamiseks.
 
Rakendusasutus: Kultuuriministeerium
Tegevuste elluviija: INSA

 

Loomemajanduse meede

Loomemajanduse arendamine.
 
 
 
Rakendusasutus: Kultuuriministeerium
Rakendusüksus: EAS (taotlusvoorud, jooksev taotlemine, programmilised tegevused)

Kultuuriministeerium ja Euroopa Liidu tsentraalsed programmid

Kultuuriministeerium on Euroopa Liidu tsentraalse programmi Loov Euroopa rakendusasutuseks. 

Vaata lisaks Loov Euroopa infokirju.

Kultuur

Euroopa tasandil koostööprojektid. Kirjandustõlke projektid. Euroopa võrgustike tegevuse toetamine. Euroopa platvormide tegevus.
 
 

Media

Arendustoetus (üksikprojektid, interaktiivsed teosed ja paketid). Arendustoetus mängudele. Kinolevi toetused. Filmifestivalid. Filmiturud. Koolitusprogrammid. Publiku kaasamine.
 

 

 

Muud rahastusallikad

Euroopa Liidu struktuurivahendid

Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üleeuroopalistes teadusalgatustes
 
Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele
 
Rakendusasutus: Haridus- ja Teadusministeerium
Rakendusüksus: Sihtasutus Archimedes
TA&I süsteemi kohaliku sotsiaalmajandusliku mõju suurendamine ja nutikas spetsialiseerumine kasvualade (IKT + tervis + ressursid) arendamiseks
 
Riiklikud TA programmid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades ja riigile sotsiaalmajanduslikult olulistes valdkondades.
 
Rakendusasutus: Haridus- ja Teadusministeerium
Rakendusüksus: Sihtasutus Archimedes
Ettevõtja arenguplaani toetusmeede ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks
 
Arenguvajaduste väljaselgitamine; arendustegevused; teadusarendustegevuse osakud.
 
Rakendusasutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rakendusüksus: EAS
Ettev​õtlikkuse kasvatamine, ettevõtluse kasvu soodustamine, ettevõtluskeskkonna arendamine
 
 • Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja toetava taristu väljaarendamine.
  Rakendusasutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Rakendusüksus: EAS
 • Turisminõudluse suurendamine, turismitoodete arenduse juhtimine.
  Rakendusasutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Rakendusüksus: EAS
Piirko​ndade konkurentsivõime tugevdamine
 
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise infrastruktuuriinvesteeringud (ettevõtluskeskkond, külastuskeskkond).
 
Rakendusasutus: Siseministeerium
Rakendusüksus: EAS
Linnapiirkondade jätkusuutlik areng
 
Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine.
 
Rakendusasutus: Siseministeerium
Rakendusüksus: EAS
Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng
 
Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi arendamine; tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks taaselavdamiseks.
 
Rakendusasutus: Siseministeerium
Rakendusüksus: EAS
Nutika teenuste taristu arendamine
 
Olemasolevate ja uute infosüsteemide arendamine; andmete digiteerimine, open-data ja “pilvindusega” otseselt seotud tegevused.
 
Rakendusasutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet
Avalike teenuste pakkumise arendamine
 
Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine; analüüside, uuringute läbiviimine ning koostöövõrgustike töö ja koolitustegevuste läbiviimine.
 
Rakendusasutus: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Rakendusüksus: Riigi Infosüsteemi Amet
Eesti Maaelu Arengukava 2014-2020
 
Kiviaia taastamise toetus. Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas. Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus. LEADER kohalikuks arenguks.
 
Rakendusasutus: Põllumajandusministeerium
Rakendusüksus: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Euroopa territoriaalse koostöö programmid

Eesti-Läti programm 2014-2020
 
Kokkulepitud temaatilised eesmärgid:
 • väike- ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime tõstmine;
 • keskkonnakaitse ja ressursitõhususe edendamine;
 • säästva transpordi soodustamine ja oluliste võrguinfrastruktuuride kitsaskohtade kõrvaldamine;
 • tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine.
Kesk-Läänemere programm 2014-2020

Osalevad Eesti, Läti, Rootsi ja Soome (sh eraldi äramärgituna Ahvenamaa). 
 
Kokkulepitud prioriteedid:
 • piirkonna konkurentsivõimeline majandus;
 • ühiste ressursside jätkusuutlik kasutamine;
 • heade ühendustega piirkond;
 • heade oskustega ja sotsiaalselt sidus Kesk-Läänemere piirkond. 
Läänemerepiirkonna programm 2014-2020

Osalevad Eesti, Leedu, Läti, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Valgevene ja Venemaa. 
 
Kokkulepitud temaatilised eesmärgid:
 • innovatsiooni edendamine;
 • tõhus loodusvarade majandamine;
 • säästev transport;
 • makrotasandi regionaalse koostöö institutsionaalne võimestamine.
Interreg Euroopa 2014-2020

Osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, lisaks Norra ja Šveits.
 
Kokkulepitud prioriteetsed valdkonnad:
 • uurimistegevus, tehnoloogiline areng ja innovatsioon;
 • väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime;
 • keskkonna- ja ressursisäästlikkus;
 • vähese CO2-heitega majandus.
Urbact III 2014-2020
 
Osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, lisaks Norra ja Šveits. 
 
Prioriteedid:
 • linnad kui kasvumootorid ja töökohtade loojad (ettevõtluse edendamine, innovatsiooni, teadmistepõhise majanduse ning tööhõive ja inimkapitali arendamine);
 • atraktiivsed ja ühtekuuluvad linnad (puudustkannatavate ja arengumahajäämusega linnaosade integreeritud arendamine koos sotsiaalse integratsiooniga, keskkonnaalaste probleemide lahendamine ning integreeritud linnaarengu strateegiate ja valitsemisvormide väljakujundamine).
Espon 2020
 
Osalevad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, lisaks Island, Liechtenstein, Norra ja Šveits.
 
Prioriteedid:
 • territoriaalse arengu ja sidususe teemalised uuringud;
 • nõudlusest tulenevad analüüsid;
 • teaduslik alus ja meetodid;
 • uuenduste rakendamine.

Naabrusinstrumendi programmid

Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 
 
Osalevad Põhja-Eesti (k.a Tallinna linn), Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti, Pihkva oblast, Leningradi oblast, Peterburi linn. 
 
Kokkulepitud prioriteetsed valdkonnad:
 • ettevõtluse ja  turismi arendamine;
 • piiriületuse parendamine ja transpordikoridorid;
 • reostuskoormuse vähendamine ning veeressursside säästev kasutamine ja keskkonnasäästliku käitumise edendamine;
 • haridus, kultuur ja sport;
 • tervishoid ja sotsiaalvaldkond;
 • haldusvõimekus.

Euroopa Liidu tsentraalsed programmid

Horizon 2020
 
Tipptasemel teadus. Juhtpositsioon tööstuses. Ühiskonnaprobleemid.
 
Erasmus +

Haridus. Noored.
 
Sport
 • Riikidevahelised koostööprojektid, kus on vähemalt viis partnerit viiest erinevast programmi osalisriigist;
 • oluliste mitteäriliste üleeuroopaliste spordiürituste korraldamine, kus on esindatud vähemalt 12 programmi osalisriigi esindajad;
 • spordistatistika arendamine;
 • spordivaldkonna suutlikkuse suurendamine ja Euroopa sidusrühmadega dialoogi arendamine (eelkõige EL spordi foorum ja Euroopa Komisjoni eestvedamisel korraldatavad kohtumised sidusrühmadega).
Kodanike Euroopa 2014-2020
 
Euroopa ajalooline mälu. Demokraatlik kaasatus ja kodanikuosalus, sh sõpruslinnad, linnade võrgustikud, kodanikuühiskonna projektid.
 
COSME
 
Ettevõtjate toetamine. Ligipääs turgudele. Juurdepääs rahastamisvahenditele. Soodsad tingimused ettevõtte loomiseks ja kasvuks.
 
 

Euroopa Liidu siseturvalisuse programmid

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond
 
Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tugevdamine ja arendamine. Ümberpaigutamine ja -asustamine. Seadusliku sisserände toetamine. Praktilise koostöö ja suutlikkuse suurendamine. Kolmandate riikide kodanike integratsiooni edendamine. Tagasipöördumisstrateegiate edendamine.
 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu

 • Kultuuri- ja kunstiprogramm
 • Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm
 • Põhja- ja Baltimaade ettevõtluse ja tööstuse mobiilsusprogramm
 • Põhja- ja Baltimaade mittetulundusühenduste toetus
 • Põhjamaade Kultuurifond

 

 

Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusalale

 

26.05.2014 toimus Kultuuriministeeriumi haldusalale suunatud teabepäev, kus eri asutuste esindajad andsid ülevaate välisvahenditest.

Sissejuhatus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia meetmed

Teadus-, arendus- ja innovatsioonimeetmed

Ettevõtlus- ja turismimeetmed

Regionaalarengu meetmed

Lõimumis- ja kohanemismeetmed

Territoriaalse koostöö programmid

Maaelu arengu meetmed

Euroopa Komisjoni programmid

Viimati uuendatud: 30. oktoober 2019