Sa oled siin

Toetused

 

Kultuuriministeerium toetab eesti kultuuri säilimist ning arendamist valdkondlike projekti- ja tegevustoetuste kaudu. 2020. aastal on võimalik toetust taotleda meie valdkondades ligi 20 programmist. Toetused jagunevad tegevusvaldkondade järgi.

 

Rahvusvaheline koostöö

 

Rahvusvahelised kultuuri- ja spordisündmused
Toetuse andmise eesmärk on tuua Eestisse rahvusvahelisi kultuuri- ja spordisündmusi, mille raames välismaiste kaaskorraldajate, välismaiste toetajate toetuse arvelt tehtavatelt kuludelt, välisosalejate ning väliskülastajate poolt tehtud kulud tekitavad riigile täiendava maksutulu laekumist ning elavdavad Eesti majandust. Toetuse andmise tulemusena on riigile laekuv hinnanguline täiendav maksutulu vähemalt võrdne toetuse 1,2 kordse suurusega.

Taotlusi esitatakse jooksvalt.

Eesti kultuur maailmas
Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Eesti tutvustamisele, kultuuridiplomaatia edendamisele ja Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele väljaspool Eestit läbi muusika, kirjanduse, etenduskunstide, filmikunsti, kujutava kunsti, muuseumide, rahvakultuuri, arhitektuuri, disaini ja väliseesti kogukondadega seotud kõrgetasemeliste kultuurisündmuste toetamise.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Euroopa Liidu "Loov Euroopa" kultuuri alaprogrammis osalevate Eesti projektide kaasrahastamine
Taotlusvooru eesmärgiks on eesti kultuuri rahvusvahelistumine ja jätkusuutlike väliskontaktide loomine Eesti kultuuriasutuste osalemise kaudu Euroopa Liidu programmi „Loov Euroopa“ kultuuri alaprogrammis.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Riikidevaheliste kultuurikoostöölepete täitmine
Riikidevaheliste lepete raames toimuvaid tegevusi toetatakse vastastikususe põhimõttel. Eestis toimuvate tegevuste puhul katab Eesti pool väliskülaliste vastuvõtuga seotud kulud (Eestisse sõidu kulud katab partnerriik) ning välisriigis toimuvate tegevuste puhul katab Eesti pool sõidukulud (vastuvõtukulud katab partnerriik). Kultuuriministeeriumi toetusi kombineeritakse teiste rahastamisallikatega Eestis.
Rahastamine sõltub igal konkreetsel juhul konkreetse riigiga sõlmitud lepingust.
 

Kunstid

 

Arhitektuur

 


		

		

		

		

Arhitektuuri ja disaini arendusprojektid
Toetuse andmise eesmärk on arendada ja populariseerida eelkõige lastele ja noortele suunatud tegevuste kaudu Eesti arhitektuurivaldkonda (sh mahulist arhitektuuri, ruumilist planeerimist, sisearhitektuuri ja maastikuarhitektuuri ning urbanistikat) ja disainivaldkonda (sh tootedisaini, graafilist disaini ja teenusedisaini).

   Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

Etenduskunstid

 

Rahvusvahelised etenduskunstide festivalid
Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa valdkonna rahvusvahelistumisele ja etenduskunstide arengule läbi Eestis toimuvate suure valdkondliku mõjuga etenduskunstide festivalide toetamise.

   Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Etendusasutuste tegevustoetus
Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti etenduskunstide valdkonna kunstilist ja institutsioonilist mitmekesisust ning etenduskunstide kättesaadavust erinevatele sihtgruppidele üle Eesti.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

Muusika

 

Muusikafestivalid ja suursündmused
Toetuse eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikafestivalide järjepidevus ja areng, suurendada eesti interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingu tutvustamiseks, parandada elanikkonna võimalusi juurdepääsuks professionaalsetele muusikasündmustele, suurendada eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

Taotluste esitamise tähtpäev on 5. mai

Muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad
Toetuse eesmärk on tagada eesti rahvuskultuuriliselt ja professionaalse helikunsti seisukohast oluliste muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate järjepidevus ning areng, suurendada eesti interpreetide ja heliloojate võimalusi oma loomingu tutvustamiseks ning parandada elanikkonna võimalusi juurdepääsuks professionaalsetele muusikasündmustele, suurendada eesti muusikute kaasatust kontserdikorraldajate omaproduktsioonides ja edendada professionaalse kontserdikorralduse arengut kogu Eestis.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Heliloomingu tellimine ja muusikaalased väljaanded
Toetuse eesmärk on väärtustada eesti heliloojaid ja heliloomingut, rikastada uue heliloomingu kaudu eesti muusikaelu ning talletada rahvuskultuuriliselt olulisi heliteoseid ja muusikaalaseid tekste ning tagada nende kättesaadavus, samuti muusikavaldkonnale oluliste teatmeteoste, kultuuriuurimuste, monograafiate jms ilmumine.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

Muusikakonkursid
Toetuse eesmärk on tagada Eesti rahvuskultuurile ning interpretatsiooni ja heliloomingu arenguks oluliste rahvuslike ja rahvusvaheliste muusikakonkursside ning noorte muusikute erialast taset tõstvate sündmuste Eestis toimumine.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

​Audiovisuaal

 

Audiovisuaalvaldkonna toetusi jagab Eesti Filmi Instituut

 

Kultuuriväärtused

 

Pärand

 

Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogunduse valdkonnaüleste partnerorganisatsioonide tegevustoetus
Taotlusvooru eesmärk on toetada Eesti kultuuriväärtuste valdkonnas kultuuripoliitika elluviimist kaasates muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogude valdkonnaüleseid kolmanda sektori asutusi ehk partnerorganisatsioone. Kaasata neid kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisesse, arendada ja suurendada partnerorganisatsioonide vabatahtlike liikmete võrgustikku ja organisatsioonilist suutlikkust, tõsta traditsiooniliste ja innovaatiliste tegevuste kvaliteeti, suurendada organisatsioonide rahvusvahelist, valdkondadevahelist ja -ülest võimekust, edendada koostööd ning tõsta valdkonna töötajate professionaalsust.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Kultuuripärandi valdkonna arendamine
Toetuse eesmärk on muuseumi- ja muinsuskaitse valdkonna strateegiline arendamine, valdkondade koostöö ja populariseerimine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine.

Toetusi jagab Muinsuskaitseamet.

Taluarhitektuuri toetamine
Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja    maamaastiku omapära säilimisele. Taluelamu peab olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone ehk üksikelamu, mis on ehitatud enne 1940. aastat.

    Toetusi jagab Muinsuskaitseamet.

 

 

Muuseumid

 

Muuseumide tegevustoetused
Riigi osalusega sihtasutuste, aga ka kohaliku omavalitsuse muuseumide, avalik-õigusliku isiku muuseumide ja eramuuseumide tegevuse rahastamise alus on kultuuriministri määrus „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile muuseumide tegevustoetuseks eraldatud vahendite taotlemise ja määramise kord“.

     Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Muuseumide kiirendi
Taotlusvooru eesmärk on pakkuda muuseumidele võimalust teha kiireid arenguhüppeid avalikkusele suunatud tegevustes ja teenustes, mis oleksid pärast käivitamist majanduslikult isetasuvad. Toetuse andmise tulemusena peaks paranema muuseumide poolt avalikkusele pakutavate teenuste kvaliteet, sihistatus ja kättesaadavus. Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri määrus „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord“.

Toetusi jagab Muinsuskaitseamet.

 

Raamatukogud

 

Raamatukogude arendamine
Toetuse eesmärk on raamatukogunduse valdkonna arendamine ja tutvustamine ning rahvusvahelistumisele kaasaaitamine, raamatukogudevahelise koostöö aktiveerimine, raamatukogutöötajate professionaalsuse tõstmine ja erialaste teadmiste omandamine rahvusvahelistel raamatukoguüritustel, erialaste rahvusvaheliste konverentside korraldamine.

    Hetkel taotlusi esitada ei saa.

 

Rahvakultuur

 

Folkloorifestivalid
Toetust saab taotleda pärimuskultuuri festivalide või -ürituste korraldamiseks. Toetuse eesmärk on toetada eesti pärimuskultuuri kandjaid ning tutvustada erinevaid folklooriliike festivalidel ja üritustel.

Folkloorifestivalide toetusi jagab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Kultuuriruumide toetused
Kultuuriruumide toetamise üldeesmärk on väärtustada ja taaselustada kultuuriruumidele omast elulaadi, tavasid ja kombeid, oskusi ning keelelist eripära.

Kihnu, Mulgimaa, Peipsiveere, saarte, Setomaa, Vana Võromaa, Virumaa kultuuriruumide toetusi jagab Eesti Rahvakultuuri Keskus.

Rahvakultuuri valdkonna partnerorganisatsioonide ehk keskseltside tegevustoetus
Toetuse andmise eesmärk on kaasata rahvakultuuri valdkonda hõlmavaid partnerorganisatsioone kultuuripoliitika kujundamisse ja tegevuste elluviimisse, arendada partnerorganisatsioonide kaudu koori- ja puhkpillimuusika, rahvatantsu ja -muusika, harrastusliku näitemängu, rahvusliku käsitöö ja folklooriliikumise alast tegevust Eestis, hoida ja väärtustada Eesti pärimuskultuuri ja pärimuskultuuril ning rahvuslikel traditsioonidel põhinevat seltsiliikumise ja harrastustegevuse järjepidevust, suurendada partnerorganisatsioonide vabatahtlike liikmete võrgustikku ja organisatsioonilist suutlikkust ning valdkonna töötajate professionaalsust.

Laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevustoetused
Tegevustoetus on suunatud tegutsevatele kollektiividele nende pideva tegevuse (õppimise ja harjutamise) tegevuskindluse ja kvaliteedi suurendamise toetuseks. Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide (koorid, orkestrid, rahvatantsurühmad ja rahvamuusikaorkestrid) tegevuse ja sisemise aktiivsuse toetamine kvalifitseeritud juhendaja palkamisel püsiva organisatsiooni kaudu.

Tegevustoetuste programm ning toetuse taotlemistingimused kehtestatakse ning kuulutatakse välja hooajapõhiselt.
Toetusi jagab Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA.

Etenduskunstide regionaalse kättesaadavuse toetus "Teater maal"
Toetuse eesmärk on parandada professionaalse teatrikunsti kättesaadavust Eesti maaregioonides.

Regionaalse kultuuritegevuse toetus
Toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste kaudu.

 

Kultuuriline mitmekesisus

 

Muukeelse info esitamisvõimekuse suurendamine III ettepanekute voor
Ettepanekuid võivad esitada etendusasutused, mis vastavad etendusasutuse seaduses toodud mõistele ning omavad statsionaarset teatrisaali või kellel on vähemalt kuni 31. detsembrini 2010. a renditud etenduspaik ja muuseumid, kes vastavad muuseumiseaduses sõnastatud muuseumi definitsioonile.
   Hetkel taotlusi esitada ei saa.
Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia taotlusvoor
Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tulenevate vähemusrahvuse kultuuriautonoomia eesmärkide täitmisele.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus
Toetuse eesmärk on arendada Eestis elavate rahvusvähemuste, sh hõimurahvaste kultuuriseltside ja kunstikollektiivide kultuuri- ja haridusalast täienduskoolitust, aidata kaasa etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele Eestis, toetada rahvusvähemuste kultuuriühingute ürituste korraldamist, traditsiooniliste festivalide järjepidevuse tagamist, toetada rahvuste vahelist koostööd ja ühise inforuumi teket.

Väliseesti kultuuriühingute toetus
Toetuse eesmärk on aidata kaasa eesti keele ja kultuuri säilimisele väliseesti kogukondades, toetada väliseestlaste osalust Eesti kultuuri suurüritustel ja koolitustel Eestis ning kontakte ja infovahetust ida ja lääne diasporaa esindajate ning Eesti vahel; toetada väliseesti kultuuriühingute ürituste korraldamist, väliseesti koori- ja tantsujuhtide täiendusõpet.

 

Sport

 

Rahvusvaheliste spordisündmuste läbiviimine Eestis
Toetuse eesmärk on toetada rahvusvaheliste võistluste korraldamist Eestis, et spordi kaudu aidata kaasa Eesti tutvustamisele maailmas, tagada  rahvusvaheliste võistluste  kõrgetasemeline läbiviimine ning tunnustada Eesti spordiorganisatsioonide suutlikkust tegutseda rahvusvahelises spordiliikumises.

Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Regionaalsete tervisespordikeskuste toetamine
Taotlusvooru eesmärk on toetada igas maakonnas kuni kahe regionaalse tervisespordikeskuse väljaarendamist, mis pakuvad inimestele mitmekülgseid võimalusi  tegeleda aastaringselt vabas õhus ja tasuta erinevate liikumisviisidega, kusjuures toetusperioodi lõpuks peavad toetatud tervisespordikeskustes olema rajatud kvaliteetsed valgustatud liikumisrajad ja loodud kunstlume tootmise võimekus.

     Hetkel taotlusi esitada ei saa.

Treenerite tööjõukulude toetus
Toetuse eesmärk on parandada laste ja noorte sportimisvõimalusi kõikjal üle Eesti ning väärtustada treeneri ametit. Toetus aitab tagada treeneritele sotsiaalsed garantiid ning kindlustada kõrgema kvalifikatsiooniga treenerite järelkasvu tulevikus. Spordiklubid, spordikoolid ja spordialaliidud saavad toetust taotleda kultuuriministri 26.11.2014 määrusega nr 9 kindlaksmääratud reeglite kohaselt. 

 

 

Loovisikud ja loomeliidud

 

Loomeliitu mitte kuuluva loovisiku loometoetus
Vabakutselisel loovisikul, kes ei kuulu ühtegi tunnustatud loomeliitu, kuid kes vastab loovisikute ja loomeliitude seaduse § 3 lõikes 1 ja §-s 16 nimetatud tingimustele ning on kolme viimase aasta jooksul oma loomealal loonud ning tema teoseid on sel ajal avaldatud või üldsusele suunatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses, on õigus esitada taotlus (loomeliitu mittekuuluva loovisiku taotluse vormil (50 KB, DOC)) loometoetuse saamiseks Kultuuriministeeriumile.

Loomeliitu mittekuuluvate loovisikute 2021. aasta loometoetusteks mõeldud vahendid on lõppenud.

Ministeerium tegeleb lisavahendite otsimisega ning loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmisega. Loe lisaks SIIT.

 

 

 

Viimati uuendatud: 6. aprill 2021