Rahvusvaheline tegevus

Eesti on esindatud ja tegev mitmes spordivaldkonda kujundavas rahvusvahelises organisatsioonis. Kultuuriministeeriumi spordiosakond osaleb Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu töös, samuti dopinguvastases võitluses ja sporditulemustega manipuleerimise vastases tegevuses.  

 

Eesti osalemine Euroopa Liidu töös


2009. aastal jõustus Lissaboni leping, mis tagab spordile õigusliku ja võrdväärse aluse võrreldes teiste valdkondadega.

EL aluslepingu artikkel 165 sätestab järgmist: Liit panustab Euroopa spordiküsimuste edendamisse, võttes arvesse selle eripära, vabatahtlikkusel põhinevaid struktuure ning selle sotsiaalset ja kasvatuslikku funktsiooni. Liidu tegevusega püütakse arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse ja sporditöö eest vastutavate asutuste omavahelise koostöö edendamise ning sportlaste, iseäranis noorte sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu.

2011. aastal võeti vastu esimene ELi spordivaldkonna tööplaan aastateks 2011–2014, kus prioriteediks olid:

 • Spordieetika, eelkõige dopinguvastane võitlus, võitlus võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu ja hea juhtimistava edendamine.
 •  Spordi sotsiaalsed väärtused, eelkõige tervis, sotsiaalne kaasatus, haridus ja vabatahtlik tegevus.
 •  Spordi majanduslikud aspektid, eelkõige kohaliku tasandi spordi jätkusuutlik rahastamine

Tööplaani  raames loodi kuus eksperdirühma: „Antidoping“, „Spordi hea juhtimistava“, „Spordiharidus ja -koolitus“, „Sport, tervis ja osalemine“, „Spordistatistika“ ja „Spordi jätkusuutlik rahastamine“, mille töös Eesti aktiivselt osales. 


21.05.2014 Brüsselis toimunud EL kultuuri- ja spordiministrite nõukogus võeti vastu teine spordivaldkonna tööplaan aastateks 2014-2017 (PDF) (ENG).

Tööplaan keskendub järgmistele teemavaldkondadele:

 • Ausus spordis (sh dopinguvastane võitlus, võitlus sporditulemustega manipuleerimise vastu, vähemuste kaitse, hea juhtimistava edendamine ning sooline võrdõiguslikkus).
 • Spordi majanduslikud aspektid (sh spordi jätkusuutlik rahastamine, suurte rahvusvaheliste võistluste korraldamisega kaasnev majanduslik ja sotsiaalne mõju).
 • Sport ja ühiskond (sh kehaline aktiivsus, vabatahtlik tegevus, tööhõive spordivaldkonnas, haridus).

Tööplaani rakendamiseks loodi viis temaatilist ekspertrühma: spordivõistlustega manipuleerimine, hea juhtimistava spordis, spordi majanduslik mõõde, kehaline aktiivsus ning inimressurssi juhtimine.

Lisaks kasutatakse tööplaani elluviimiseks spordidirektorite kohtumisi. Kokku on tööplaanis 16 tegevust. Enamus tööplaani väljundeid valmib 2016. aastal. Ekspertrühmade töö tulemusi tutvustatakse spordi töörühmas ning tööplaani elluviimise kohta koostab komisjon 2016 teises pooles kokkuvõtva raporti.

24.05.2017 Brüsselis toimunud EL kultuuri- ja spordiministrite nõukogus võeti vastu kolmas spordivaldkonna tööplaan aastateks 2017-2020. Loe lähemalt siit ja siit.

Tööplaan keskendub järgmistele teemadele:
1) spordieetika, eelkõige hea juhtimistava edendamine, sealhulgas alaealiste kaitse, spordi eripära, korruptsiooni ja võistluste tulemuste kokkuleppimise vastu võitlemine ning dopinguvastane võitlus;
2) spordi majanduslik mõõde, eelkõige spordialane innovatsioon ning sport ja digitaalne ühtne turg;
3) sport ja ühiskond, eelkõige sotsiaalne kaasatus, treenerite roll, spordialane ja spordi kaudu antav haridus, sport ja tervis, sport ja keskkond ning sport ja meedia, samuti spordidiplomaatia.

Tööplaanis on kirjeldatud perioodil 2017-2020 EL Nõukogu eesistujate teemad ja plaanid

Tööplaaniga luuakse 2 ekspertrühma:
1) Eetikaküsimused
2) Oskuste ja inimressursside arendamine spordis.

Aastate jooksul on EL spordiministrite nõukogus vastu võetud järeldusi ja soovitusi, et aidata liikmesriikidel edendada  liikumisharrastust, võidelda ausat sporti ohustavate asjaoludega ning toetada spordiga kaasnevaid positiivseid väärtusi.

Eesti on osalenud ELi korraldatud uuringutes, mille tulemuste abil saab teha spordipoliitilisi otsusi, nende otsuste tagajärgi annab võrrelda ka teiste ELi riikidega.

 
Eesti osalemine Euroopa Nõukogu töös
 
Euroopa Nõukogu võitleb spordi negatiivsete aspektide vastu konventsioonidega. 
 
Aastal 1983 hakkas Euroopa Nõukogu muret tundma üha sagenevate vägivallailmingute pärast spordiareenidel ja staadionidel. 1985. aastal töötati vägivallajuhtumite vastu võitlemiseks välja Euroopa konventsioon pealtvaatajate vägivalla kohta spordis, mille eestikeelne täielik pealkiri on „Euroopa konventsioon vägivalla tarvitamisest ja halvast käitumisest pealtvaatajate seas spordiüritustel ning eriti jalgpallivõistlustel“ (European Convention on Spectator Violence). Konventsioon annab riikide valitsustele praktilisi näpunäiteid, kuidas tagada julgeolek vägivallaaktide vastu, eriti just suurtel jalgpallimatšidel. Konventsiooni täideviimist korraldab alaline komitee (Standing Committee). Konventsiooniga on ühinenud üle 30 riigi. Eestist osalevad komitee töös Politsei- ja Piirivalveameti esindajad. 3. juuli 2016 avati Saint-Denis`is allakirjutamiseks uus Euroopa Nõukogu konventsioon, mis käsitleb jalgpallivõistlustel ja teistel spordiüritustel turvalisuse, julgeoleku ja teenindamise lõimitud lähenemisviisi. Eesti ühines konventsiooniga 16.12.2019. Uus konventsioon ajakohastab jalgpallivõistluste ja teiste spordiürituste pealtvaatajate vägivalda ning muid korrarikkumisi käsitleva 1985. aastal sõlmitud Euroopa konventsiooni. Eesti plaanib konventsiooniga ühineda 2019. aasta jooksul.
 
Dopinguvastase konventsiooni (Anti-Doping Convention) ratifitseerisid 1989. aastal 35 Euroopa Nõukogu liikmesriiki. Konventsiooni järgi võitlevad sellega ühinenud riikide valitsused dopingu vastu kontrollprogrammide abil. Neis programmides piiratakse dopinguga kaubitsejate tegevusala, töötatakse välja dopinguteste ja parandatakse kontrollvahendeid. Samuti toetavad need informatsiooni- ja haridusprogramme ja kindlustavad selle, et dopingu kasutajate karistus oleks efektiivne. Euroopa Nõukogu ja WADA vahel käib tihe koostöö, nõukogul on WADAs kaks hääleõiguslikku liiget. Konventsiooni täideviimist kontrollib dopinguvastase järelevalve rühm (The Monitoring Group of the Anti-Doping Convention), millel on neli spetsialiseerunud alatöörühma: konventsioonile vastavuse, hariduse, õigusküsimuste ja teaduse töörühm. Euroopa WADA esindajate seisukohti WADA koosolekuteks aitab koordineerida Euroopa komitee WADAks (Ad hoc European Committee for the World Anti-Doping Agency). Eestist osalevad järelevalverühma ja Euroopa komitee WADAks töös Kultuuriministeeriumi ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA esindajad.
 

15. märtsil 2012 Belgradis Euroopa Nõukogu spordi eest vastutavate ministrite konverentsil kutsuti Euroopa Nõukogu Spordi laiendatud osalislepingu organisatsiooni EPAS üles algatama koostöös ELiga läbirääkimisi sellise rahvusvahelise konventsiooni teemal, mis käsitleks sporditulemustega manipuleerimist. Konventsiooni koostamiseks moodustas EPAS vastava sõnastusrühma, mis kohtus regulaarselt 2013. ja 2014. aastal. Kokku osales konventsiooni teksti ettevalmistamises ligikaudu 40 riiki. Nende hulgas ka Austraalia, Iisrael, Jaapan, Kanada, Maroko, Uus-Meremaa ja Valgevene. Kaasatud olid väga paljud organisatsioonid. Nende hulgas Europol, Interpol, Maailma Antidopingu Agentuur (edaspidi WADA), kihlvedude korraldajad. Kuna spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemine nõuab mitmete riigiasutuste vahelist koostööd, kaasas ka Kultuuriministeerium sarnaselt teiste riikidega konventsiooni ettevalmistamisprotsessi Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi. Peale nimetatud ministeeriumite tehti koostööd ka Eesti Olümpiakomitee (edaspidi EOK), Eesti Jalgpalli Liidu ja teiste spordiorganisatsioonidega. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee kiitis 9. juulil 2014. a heaks spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse konventsiooni ja selle seletuskirja teksti. Euroopa Nõukogu spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse konventsioon avati riikidele allkirjastamiseks 18.09.2014. aastal Šveitsis. Konventsiooni allkirjastasid sel päeval 15 riiki. Praeguseks on konventsiooniga liitunud 37 riiki ja konventsiooni on ratifitseerinud 6 riiki, mis tähendab, et konventsioon on jõustunud. Konventsioon jõustub, kui selle on ratifitseerinud vähemalt 5 riiki. Eesti liitus Euroopa Nõukogu sporditulemustega manipuleerimise konventsiooniga 19.09.2016. aastal. Eesti ei ole veel konventsiooni ratifitseerinud, sest selgusetu on, kas ja kuidas Euroopa Liit konventsiooniga liituda saab.

Üks peamisi teemasid rahvusvahelises võitluses kokkuleppemängude vastu on vajadus tagada kõigi valdkonnaga seotud sidusrühmade koostöö, pidades eelkõige silmas ametiasutusi, õiguskaitseorganeid, hasartmängude reguleerijaid, spordiliikumist kõigis selle vormides ning kihlvedude korraldajaid (loteriid ja eraõiguslikud korraldajad). Konventsiooniga luuakse rahvusvaheline õigusraamistik, mille abil ennetada sporditulemustega manipuleerimist ja võidelda sellise manipuleerimise vastu. Konventsiooni eesmärk on tõhustada rahvusvahelist koostööd selles vallas ja luua seiremehhanism tagamaks, et konventsiooni sätteid järgitakse tõhusalt.

Euroopa Nõukogus koordineerib spordivaldkonda Euroopa Nõukogu Spordi laiendatud osalislepingu organisatsioon ehk EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport).
 
Koostöö dopinguvastases võitluses
 
Vabariigi Valitsus allkirjastas 2003. aasta juunis Kopenhaageni deklaratsiooni, millega riik tunnustab WADA põhimõtteid ja kohustub järgima WADA koodeksit. Praegu kehtib WADA 2015. aasta koodeks 1. aprilli 2018 uuendustega. 2019. aasta novembris võeti pärast pikka uuendamisprotsessi vastu uus WADA koodeks, mis hakkab kehtima aastal 2021. Koodeks tagab, et ühed ja samad dopinguvastasust reguleerivad seadused ja sätted kehtivad kõigile sportlastele kõigil spordialadel.
 
Peale koodeksi on WADA erinevate tehniliste ja tegevusvaldkondade jaoks välja töötanud ka rahvusvahelised standardid, mis hõlmavad keelatud ainete ja võtete nimekirja, testimist ja uurimist, raviotstarbelise kasutamise erandeid, laboreid, tulemuste haldamist, haridust, koodeksile vastavust ning eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitset.
 
Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist, ausat sporti, sh aidata kaasa:
 • dopingu kasutamise ennetamisele;
 • spordivõistlustega manipuleerimise ennetamisele;
 • diskrimineerimise, väärkohtlemise, ahistamise jm ennetamisele spordis;
 • spordivõistlustel osalejate turvalisuse tagamisele;
 • muude spordis esinevate spordi ausust ohustavate probleemide lahendamisele.

Kõik ajakohane dopinguvastasust puudutav info on Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA veebilehel, kust on võimalik leida rahvusvahelised regulatsioonid ja koodeksid, samuti Eesti dopinguvastased reeglid.

 
Koostöö sporditulemustega manipuleerimise vastases võitluses 

 

Sporditulemustega manipuleerimist peetakse tänapäeva spordi üheks suurimaks ohuks. Kohati isegi suuremaks kui doping. Ükski ala ega riik ei ole manipuleerimise eest kaitstud. Manipuleerimine on selgelt piirideülene. See varjutab sportlikke väärtusi, nagu näiteks usaldusväärsus, aus mäng ja austus teiste vastu.

Eesti liitus Euroopa Nõukogu vastava konventsiooniga 19.09.2016. aastal. Eesti ei ole veel konventsiooni ratifitseerinud, sest selgusetu on, kas ja kuidas Euroopa Liit konventsiooniga liituda saab.

 

Kaarel Nestor
spordiosakonna nõunik

Telefon 628 2260
kaarel.nestor@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 10. jaanuar 2020