Rahvusvaheline koostöö

Kultuuriministeeriumi ülesanne on edendada Eesti kultuuri rahvusvahelistumist, arendada riikidevahelisi kultuurisuhteid ja -diplomaatiat ning osaleda kultuuri- ja spordipoliitikate kujundamisel rahvusvahelistes organisatsioonides. 

 
Eestil on ligi 50 kultuurikoostöölepet ja ühist programmi riikidega üle maailma.
 
Samuti osaleb Eesti rohkem kui 15 rahvusvahelises organisatsioonis, foorumis või koostööprogrammis.  

Arvo Pärt Carnegie Hallis 2014 (foto: Eleri Ever)

 

Eesti kultuuriesindajad välisriikides

 

Eesti kultuuriesindajate peamine ülesanne on tutvustada Eesti kultuuri ning hoida ja edendada kahe maa vahelisi kultuurisuhteid. Kultuuriesindajad töötavad Eesti saatkondades Berliinis, Brüsselis, Helsingis, Londonis, Moskvas ja Pariisis ning kultuurireferent New Yorgis. 

Peale kultuuriesindajate tutvustavad Eesti kultuuri maailmale Eesti Instituudi esindused Budapestis ja Helsingis. Brüsseli saadiku ülesannete hulka kuulub ka Eesti huvide esindamine Euroopa Liidus Kultuuriministeeriumi pädevusse kuuluvates küsimustes. Pariisi saadikul tuleb peale kahepoolsete suhete arendamise esindada Eestit ka UNESCOs. 
 

Kultuur 2020 ja rahvusvaheline koostöö

 

21. novembril 2013 kiitis Vabariigi Valitsus heaks kultuuripoliitika põhialuste dokumendi, mis annab suunised Eesti kultuuri arendamiseks aastatel 2014–2020.

„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ sisaldab kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise põhimõtteid ning valdkondlikke prioriteete. Põhialuste kirjapanekul oli eri etappides aluseks üle neljasaja ettepaneku, protsessi kaasati nii erialaliite kui ka valitsusasutusi. 
 
Kultuuripoliitika põhialuste dokumendi kinnitas lõplikult Riigikogu 12. veebruaril 2014.
 

Rahvusvahelise koostöö arengusuunad aastani 2020

 

 

  • Riik loob võimalused kultuuri rahvusvahelistumiseks. Kultuuril on välissuhtluses, ekspordis ja riigi mainekujunduses oluline roll. Laiendatakse kultuuriesindajate võrgustikku, tugevdatakse koostööd eri ministeeriumide ja eksporti edendavate organisatsioonidega, suurendatakse oluliselt toetust kultuuriekspordi ja -koostöö arendamiseks. Riik panustab senisest enam kontaktide loomisse ka väljaspool Euroopat sihtturgudel, mille osas on kultuurivaldkonna organisatsioonid ja loomeettevõtted väljendanud huvi ja kuhu sisenemiseks on neil olemas võimekus. 
 

Rahastamine

 

Rahvusvaheliste projektide jaoks annab riik raha toetusprogrammist "Eesti kultuur maailmas". See programm toetab projekte, mis soodustavad Eesti kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja võimaluste loomist Eesti loovisikutele. 
 
Lisaks kaasrahastab Kultuuriministeerium Euroopa Liidu kultuuriprogrammis osalevaid Eesti projekte.
 
Riikidevaheliste kultuurikoostöölepete tegevusi toetavad partnerriigid vastastikku – võõrustajariik katab üldjuhul vastuvõtukulud ja külalisriik oma sõidukulud. Kultuuriministeeriumi toetusi kombineeritakse teiste rahastusallikatega Eestis. 
 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetab valdkondlikke arenduskeskusi, sh nende kultuurieksporti puudutavat tegevust. Samuti maksab rahvusvahelise koostöö toetusi Eesti Kultuurkapital.
 

Tähtsamad partnerid

 

Kultuuriministeerium arendab välissuhteid koostöös teiste ministeeriumide ning paljude asutuste ja organisatsioonidega, panustades sel moel riigi mainekujundusse ja kultuuriekspordi arengusse. 

Tähtsamad Eesti kultuuri tutvustajad välisriikides ja rahvusvahelise kultuurikoostöö tegijad on järgmised:
 
 

Kalmar Kurs
välissuhete osakonna juhataja

Telefon 628 2323
kalmar.kurs@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 17. august 2020