Audiovisuaalpoliitika ja Euroopa Liit

Kui enamasti jätab Euroopa Liit kultuuriküsimused riikide pädevusse, siis meedia (ja ka autoriõiguse) valdkond on erand. Euroopa Liidul on selgelt väljendatud audiovisuaalpoliitika, mis põhineb audiovisuaalmeedia teenuste direktiivil ja mida toetatakse programmi „Loov Euroopa“ alamprogrammist „MEDIA“.

Euroopa Liit on piiriüleseid teleringhäälingu teenuseid reguleerinud alates 1989. aastast. Tehnoloogia kiire areng on suurendanud nii traditsiooniliste ringhäälinguteenuste kui ka tellitavate teenuste ulatust, seetõttu on tulnud eeskirju pidevalt ajakohastada.

Euroopa Liidu audiovisuaalpoliitika eesmärk
 

Euroopa Liidu audiovisuaalpoliitika eesmärk on kaitsta Euroopa ühiseid väärtusi ja kultuurilist mitmekesisust, edendada Euroopa audiovisuaalmeedia teenuste levikut ning reguleerida teleprogrammide piiriülest levi. Euroopa Liidu audiovisuaalpoliitika üks põhisihte on edendada Euroopa päritolu tele- ja filmitoodangut. Selleks kehtestatakse reegleid, mis tagavad, et liikmesmaade telejaamade saateajast kuulub enamik just Euroopa päritolu teostele.

Oluline on ka nõue, et vähemalt 10 protsenti telejaama saateajast kuulub sellest ringhäälinguorganisatsioonist sõltumatute tootjate töödele. Lisaks on kokku lepitud normid alaealiste kaitseks pornograafiat ja vägivalda sisaldavate saadete eest ja inimväärikuse austamise põhimõtted. Samuti on kehtestatud vastulause esitamise õigus ning reklaami ja sponsorluse reeglid, seda eelkõige vaataja huvidest lähtudes.

 

Viimati uuendatud: 29. oktoober 2020