Kultuur 2020 ja etenduskunstid

21. novembril 2013 kiitis Vabariigi Valitsus heaks kultuuripoliitika põhialuste dokumendi, mis annab suunised Eesti kultuuri arendamiseks aastatel 2014–2020.

„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ sisaldab kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise põhimõtteid ning valdkondlikke prioriteete. Põhialuste kirjapanekul oli eri etappides aluseks üle neljasaja ettepaneku, protsessi kaasati nii erialaliite kui ka valitsusasutusi. 
 
Kultuuripoliitika põhialuste dokumendi kinnitas lõplikult Riigikogu 12. veebruaril 2014.
 

Etenduskunstide valdkonna arengusuunad aastani 2020

Etenduskunstide vallas on riik seadnud eesmärgiks järgmised põhimõtted ja valdkondlikud prioriteedid. 
  • Eesti etenduskunstide maastik on nii kunstiliselt kui institutsiooniliselt mitmekesine. Etendusasutuste repertuaaris on oma- ja maailmakultuur tasakaalus. Riik toetab algupärase eesti dramaturgia tellimist ja lavale toomist.
  • Etendusasutuste riigipoolne rahastamine toimub kuni kolm aastat vältavate rahastamislepingute alusel. Püsiva repertuaariga etendusasutusi toetatakse otse riigieelarvest valdkonnaga läbi arutatud põhimõtete alusel. Projektipõhiseid etendusasutusi ja üksikprojekte toetab Eesti Kultuurikapital. Samuti toetab riik olulisemate teatri- ja tantsuagentuuride tegevust, etenduskunstifestivalide korraldamist ja etendusasutuste rahvusvahelistumist.
  • Noorele vaatajale suunatud professionaalset etenduskunsti tähtsustatakse nii riikliku finantseerimise kui suurema avaliku tähelepanu osutamise abil. Oluliseks peetakse ka harrastus- ja kooliteatrite tegevust. 
  • Riik peab oluliseks etenduskunstialase kõrghariduse õppekavade arendamist nii Tallinnas, Viljandis kui Tartus. 

 

Viimati uuendatud: 10. juuni 2014