Kultuur 2020 ja ringhääling

21. novembril 2013 kiitis Vabariigi Valitsus heaks kultuuripoliitika põhialuste dokumendi, mis annab suunised Eesti kultuuri arendamiseks aastatel 2014–2020.

„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ sisaldab kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise põhimõtteid ning valdkondlikke prioriteete. Põhialuste kirjapanekul oli eri etappides aluseks üle neljasaja ettepaneku, protsessi kaasati nii erialaliite kui ka valitsusasutusi. 
 
Kultuuripoliitika põhialuste dokumendi kinnitas lõplikult Riigikogu 12. veebruaril 2014.
 

Rahvusringhäälingu arengusuunad aastani 2020

 

Rahvusringhäälingu osas on riik seadnud eesmärgiks järgmised põhimõtted ja valdkondlikud prioriteedid. 

  • Avalik-õiguslik Eesti Rahvusringhääling on sõltumatu ja usaldusväärne meediaorganisatsioon, mis annab korrapäraselt oma tegevusest aru avalikkusele ja Riigikogu kultuurikomisjonile, kes hindab rahvusringhäälingu tegevuse vastavust seadusele, arengukavale ja avalikele huvidele. Rahvusringhääling soodustab oma tegevusega eesti keele ja kultuuri arengut, kultuurilise mitmekesisuse säilimist ning aitab kaasa Eesti ajaloo ja kultuuri jäädvustamisele ja hoidmisele.
  • Riik peab oluliseks rahvusringhäälingu aktiivset osalemist kultuuriloomes, mille väljunditeks on muuhulgas Eesti autorite loomingul põhinevate ajaloolist väärtust omavate telefilmide ja -seriaalide tootmine, kuuldemängude salvestamine raadioteatris ning osalemine kinofilmide kaastootmises.
  • Rahvusringhäälingul on oluline roll Eesti ajaloo ja kultuuri jäädvustamisel helis ja pildis ning aastakümnete jooksul salvestatud materjali säilitamisel, restaureerimisel ja digiteerimisel. Riik toetab rahvusringhäälingu püüdlusi teha avalikkusele kättesaadavaks nii rahvusringhäälingu kui ka teiste mäluasutuste arhiivides leiduvad heli- ja pildimaterjalid. Riik peab oluliseks nii kodu- kui välismaal elavate eesti elust huvitatud inimeste juurdepääsu rahvusringhäälingu loodud infovoole. Riik toetab rahvusringhäälingu arengut kaasaegsel tasemel ja elektroonilise meedia platvormidel.

 

Viimati uuendatud: 8. juuni 2014