Kultuur 2020 ja arhitektuur

21. novembril 2013 kiitis Vabariigi Valitsus heaks kultuuripoliitika põhialuste dokumendi, mis annab suunised Eesti kultuuri arendamiseks aastatel 2014–2020.

„Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020“ sisaldab kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise põhimõtteid ning valdkondlikke prioriteete. Põhialuste kirjapanekul oli eri etappides aluseks üle neljasaja ettepaneku, protsessi kaasati nii erialaliite kui ka valitsusasutusi. 
 
Kultuuripoliitika põhialuste dokumendi kinnitas lõplikult Riigikogu 12. veebruaril 2014.
 

Arhitektuurivaldkonna arengusuunad aastani 2020

 

Arhitektuurivallas on riik seadnud eesmärgiks järgmised põhimõtted ja valdkondlikud prioriteedid. 

  • Riik väärtustab elukeskkonda kui tervikut, mis koosneb nii ehitatud ja kujundatud keskkonnast kui looduskeskkonnast. Kvaliteetsel ehitatud keskkonnal on oluline roll riigi säästva arengu eesmärkide saavutamisel. Kvaliteetse ehitatud keskkonna aluseks on asjatundlikud ruumilised otsused planeerimisel ja projekteerimisel.

  • Arhitektuuripoliitika eesmärkide seadmisel ja elluviimisel suurendab riik sidusust eri poliitikate ja asjaomaste ministeeriumide vahel. 

  • Riik soosib projekteerimis- ja planeerimisteenuste puhul jätkusuutlike riigihangete ja ideevõistluste läbiviimist, et tagada avaliku sektori poolt rahastatavate ehitiste arhitektuurne kvaliteet ja mitmekesisus.

  • Riik toetab osavõttu rahvusvahelistest arhitektuurivaldkonna suursündmustest ja osaleb aktiivselt rahvusvaheliste arhitektuuripoliitika kujundamisel.

  • Arhitektuurivaldkonnas ettevõtluse arengu ja rahvusvahelistumise elavdamiseks soodustab riik muuhulgas Eesti arhitektide praktiseerimist välisbüroodes, arhitektuuriteenuste eksporti ja kohalike arhitektide osavõttu rahvusvahelistest arhitektuurivõistlustest. 

 

Viimati uuendatud: 8. juuni 2014