Sa oled siin

Taluarhitektuuri toetamine

Toetuse eesmärk on aidata taluelamute korrastamise kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maamaastiku omapära säilimisele. Taluelamu peab olema ajaloolisse talukompleksi kuulunud eluhoone ehk üksikelamu, mis on ehitatud enne 1940. aastat.

Taotlusvooru aluseks on määrus „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord“. Küsimuste korral loe ka seletuskirja (626.73 KB, PDF).

 

Taotlejaks võib olla:

  • füüsiline isik, kes on taotluse objektiks oleva taluelamu kinnistusraamatusse kantud kinnisasja omanik;
  • ühis- või kaasomandis olevate kinnisasjade puhul kõigi omanike volitatud esindajana üks füüsilisest isikust omanikest;
  • füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus.

Taotleja peab vastama järgmistele nõuetele:

  • tal ei ole maksu- või maksevõlga riigi ees või see on ajatatud;
  • juhul kui toetuse andja on teinud talle varasema toetuse tagasinõudmise otsuse, ei tohi tal olla otsuse kohaselt tagasimaksmisele kuuluv toetus tähtajaks tagasi maksmata;
  • tal on suutlik omafinantseeringut ja mitteabikõlblikke kulusid tasuma;
  • tal ei ole muid täitmata kohustusi toetuse andja ees.

Toetuse osakaal

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Toetuse minimaalne summa on 5000 eurot ja maksimaalne summa on 10 000 eurot. Toetuse maksimaalne osakaal on 50%, omafinantseering peab olema vähemalt 50%.

NB! Toetuse andja on kohustatud makstavalt toetuselt tasuma tulumaksu, mis on seotud toetuse taotlusel esitatud arvelduskonto omanikuga. Seega käsitletakse väljamakstud toetust aastatulu arvestuses tuluna, mis võib mõjutada Teie maksuvaba tulu suurust. Palume seda oma maksuvaba tulu arvestamisel ning asjakohaste avalduste koostamisel arvesse võtta.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada Muinsuskaitseametile elektrooniliselt aadressil info@muinsuskaitseamet.ee selleks ette nähtud vormil.

Erandkorras ei toimu 2019. aastal taotlemine mitte määruses nimetatud e-keskkonna kaudu, vaid taotlusvorm tuleb saata e-posti teel.

Taotlusvoor avatakse 21. jaanuaril 2019. Taotluse esitamise tähtaeg on 18. veebruar 2019.

Toetuse saaja esitab aruande toetuse andjale e-keskkonna kaudu hiljemalt 12. veebruariks 2020.

Komisjon

Liina Jänes - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna muinsuskaitsenõunik, komisjoni esimees
Kersti Siim - Muinsuskaitseameti nõunik, komisjoni sekretär
Peeter Nork - Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja
Mari Kirss - Maaeluministeeriumi maaelupoliitika ja analüüsi osakonna nõunik
Elo Lutsepp - Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri keskuse juhataja
Kaja Lotman - Keskkonnaameti nõunik
Leele Välja - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna rahvusliku ehituse eriala programmijuht

Toetusi jagab Muinsuskaitseamet. Loe tingimuste kohta täpsemalt Muinsuskaitseameti veebilehelt.

 

Toetatavad tegevused

Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid, sealhulgas kande- ja jäigastavad konstruktsioonid, kui materjalid vahetatakse samaväärsete või algupäraste ehk piirkonnale ja ehitusperioodile iseloomulike vastu.

Abikõlblikkuse periood

Abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2019.

 

Kersti Siim
Muinsuskaitseameti nõunik
(ehitismälestiste toetused)

 

Viimati uuendatud: 21. jaanuar 2019