Sa oled siin

Raamatukogude arendamine

Toetuse eesmärk on rahvaraamatukogude arendamine, raamatukogunduse valdkonna tutvustamine ja rahvusvahelistumisele kaasaaitamine, rahvaraamatukogude- ja raamatukogudevahelise koostöö aktiveerimine, rahvaraamatukogutöötajate professionaalsuse tõstmine ja erialaste teadmiste omandamine rahvusvahelistel raamatukoguüritustel ning erialaste rahvusvaheliste konverentside korraldamine.

Projektitoetuste jaotamise aluseks on ministri 09.01.2015 määrus nr 1 Rahvaraamatukogude riigieelarvest finantseeritavate kulude jaotamise kord

 

Toetust võivad taotleda :

 • Mittetulundusühingud, mille põhikirjaline tegevus on raamatukoguhoidjate kutsehariduse edendamine, raamatukogunduse arendamine ühistegevuse kaudu ja kellel on vähemalt 2aastane praktiline kogemus nimetatud valdkonnas.
 • Raamatukogunduse ja infoteaduse eriala õppeasutused.
 • Maakondade ja linnade keskraamatukogud.
 • Eesti Rahvusraamatukogu.
 • Valdkonna eest vastutava ministri poolt nimetatud teadusraamatukogud.
 • Eesti Hoiuraamatukogu.
 • Eesti Lastekirjanduse Keskus.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

Taotlusi võetakse vastu igal aastal ajavahemikul 1. veebruar - 25. veebruar ja 2. mai - 20. mai.

Aruandlus


Toetuste saajad esitavad toetuse kasutamise aruande Kultuuriministeeriumile e-keskkonna kaudu 30 tööpäeva jooksul pärast projekti lõppemise tähtpäeva lõppu.

Komisjon
 

Piret Hartman - komisjoni esimees, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler; kultuuriväärtuste asekantsleri ülesannetes
Ülle Talihärm - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik
Asta Trummel - Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna kirjandusnõunik
 

Tingimused

 

Programmist toetatakse:

 • Rahvaraamatukogutöötajate koolitusi, koolitusprojekte ja erialaseid õppereise, kus osalevad rohkem kui ühe rahvaraamatukogu töötajad.
 • Rahvaraamatukogude ühiste koolituste, ürituste ja suvekursuste korraldamist.
 • Rahvaraamatukogu arendustegevust ja raamatukogunduse valdkonna tutvustamist.
 • Koolitusi ja koostööprojekte infokirjaoskuse arendamiseks.
 • Sõidutaotlusi rahvusvahelisele raamatukoguüritusele, kui taotleja esindab Eestit ja teeb ettekande.
 • Üleriigiliste rahvaraamatukoguürituste korraldamist ja rahvusvahelistel raamatukoguüritustel osalemist  Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu poolt

Programmist ei toetata:

 • Kitsale sihtrühmale suunatud ühe raamatukogu ürituste korraldamist.
 • Uute andmebaaside või infosüsteemide loomist.
 • Näituseprojekte.
 • Projekte, mis kestavad kauem kui taotlemise aasta 31. detsember.
 • Trükiste (raamatud, kalendrid jm) väljaandmist.

Toetuse määramisel võetakse arvesse:

 • Projekti vastavust programmi eesmärgile.
 • Projekti valdkondlikku mõju, osasaajate arvu ja ulatust (regionaalne, üleriigiline, rahvusvaheline).
 • Projekti kestlikkust, ajakohasust ja läbimõeldust.
 • Projekti läbiviijate professionaalsust, eelnevat kogemust ja haldusvõimekust.
 • Eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust ning kaasfinantseerimise ja omaosaluse määra kogu eelarvest.
 • Koostööpartnerite olemasolu ja panust projekti elluviimisel.
 • Arendustegevuste puhul vajaduste põhjendatust hetkeolukorra analüüsi alusel.
 • Konverentside, seminaride, koolituste ja ürituste puhul programmi kirjelduse  põhjalikkust, ajakava, projektist kasusaajate hulka ja regionaalset kaetust, kaasatud esinejate taset.

Mittesihtotstarbelised kulud:

 • Toitlustuskulud.
 • Kingitused, v.a lugemisprojektides raamatud.
 • Organisatsioonide liikmemaks, välja arvatud Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu liikmemaks rahvusvahelistes organisatsioonides Rahvusvaheline Raamatukoguühingute ja -asutuste Liit (IFLA) ja Euroopa Raamatukogu-, Info- ja Dokumentatsiooniühenduste Büroo (EBLIDA).
 • Päevarahad.
 • Muud tegevuse elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.
 

Eraldatud toetused


Toetuseid eraldatakse komisjoni ettepanekul ministri käskkirja alusel. Kõik toetuse eraldamise käskkirjad on kättesaadavad Kultuuriministeeriumi dokumendiregistri kaudu.

 

 

Viimati uuendatud: 21. jaanuar 2021