Sa oled siin

Tutvustus ja struktuur

Kultuuriministeerium juhib riigi kultuuri-, spordi- ja muinsuskaitsetööd, edendab kunste, kultuurieksporti ja loomemajandust ning koordineerib riigi meediapoliitikat, audiovisuaalpoliitikat ja lõimumiskava rakendamist.

Riiklik kultuuripoliitika lähtub Eesti Vabariigi põhiseaduslikust sihist tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kultuuripoliitika käsitab seda sihti kooskõlana kultuuri hoidmise ja järjepidevuse tagamise ning kultuurile omase uuenduslikkuse ja avatuse vahel.
 
Riik loob võimalused kultuuri arenguks ja kättesaadavuse parandamiseks. Kõigile Eesti elanikele peab olema tagatud võimalus kultuuri luua ja sellest osa saada. 
 
Saarineni maja

 

 

Kultuuriministeerium

 • Töötab välja kultuuri ja spordi riikliku finantseerimise põhimõtted ja teeb koostööd Kultuurkapitali ning teiste kultuuri ja sporti toetavate institutsioonidega.
 • Vastutab kogu riikliku muinsuskaitsetegevuse koordineerimise eest.
 • Annab välja riigi kultuuri- ning spordipreemiaid ja -stipendiume.
 • Arendab koos teiste ministeeriumidega loomemajandust.
 • Määrab spordi ja kehakultuuri üldised arengusuunad ning korraldab koostööd erinevate spordiorganisatsioonide vahel.
 • Osaleb riigi meediatöö kavandamises, meediateenuste poliitika väljatöötamises ja arendamises ning meediateenuste osutamise tegevuslubade väljaandmises vastavalt meediateenuste seadusele.
 • Toetab vähemusrahvuste, hõimurahvaste ning väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste kultuurielu.
 • Korraldab koostöös teiste ministeeriumidega lõimumispoliitikat ja selle elluviimist.
 • Valmistab ette oma valitsemisala puudutavate õigusaktide eelnõusid ning kannab hoolt nende vastavuse eest põhiseadusele ja teistele seadustele.
   

Meie väärtused

MITMEKÜLGSE KULTUURI JA TERVE EESTI NIMEL

 • Panustame tasakaalustatuma
  elukeskkonna loomisse
 • Oleme usaldusväärne ja toetav partner
 • Arvestame tervikpilti

VÄÄRTUSTAME ARENGUT, HINNATES KOGEMUST

 • Tegutseme loovalt ja vastutustundlikult
 • Oleme uuendusmeelsed, avatud ja julged
 • Hoiame traditsioone
   

IGAÜKS ON OLULINE

 • Panustame ühisesse eesmärki ja
  vastutame
 • Oleme lugupidavad ja heasoovlikud
 • Märkame ja tunnustame
   
 

Struktuur

Kultuuriministeeriumi juhib minister. Kantsler juhib ministeeriumi struktuuriüksuste tööd, koordineerib valitsemisalas olevate riigiasutuste tegevust ning korraldab ministeeriumi asjaajamist. 

 

Viimati uuendatud: 28. november 2020