Sa oled siin

Kultuur 2030

„Kultuuri arengukava 2021-2030“ väljatöötamise protsess
 

Kultuuriministeerium on välja töötamas kultuurivaldkonna uut arengukava – Kultuuri arengukava 2021-2030.  

Esialgse plaani kohaselt pidi uus alusdokument "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2030" valmima 2020. aastal. Seoses riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ eelnõu valmimisega ja muutustega riigi strateegilise planeerimises koostab Kultuuriministeerium kultuurivaldkonna arengukava, mille kinnitab Vabariigi Valitsus. Kultuuri põhialuste uuendamise protsessis 2019. aastal koondatud sisend annab aluse arengukava jaoks, mida täiendatakse eri valdkondade ettepanekutega. 

 

Arengukava koostamine

 

Vabariigi Valitsus kiitis enda 18. märtsi istungil heaks kultuuri arengukava 2021-2030 (Kultuur 2030) koostamise ettepaneku (PDF).

Koostatav arengukava ehk Kultuur 2030 annab süsteemse ja tervikliku käsitluse, mis aitab:

  • tagada Eesti kultuuri elujõulisuse;
  • ennetada ja maandada valdkonna arenguga seotud riske;
  • suurendada kultuurivaldkonna juhtimise tõhusust;
  • hoida kultuurivaldkonna areng tasakaalus teiste valdkondade arenguga;
  • suurendada kultuurivaldkonna juhtimise läbipaistvust avalikkusele.

Kultuur 2030 koostamine on vajalik järgmisteks eesmärkideks:

  • määrata kindlaks uue arengukava elluviimise perioodi kultuurivaldkonna strateegilised suunad, vastutusalad ja koostöövormid, tagada Eesti kultuuri elujõulisus;
  • tagada kooskõla Euroopa Liidu poliitikaeesmärkidega perioodil 2021–2027;
  • luua eeldused valdkonna ressursside efektiivsemaks kasutamiseks tegevuspõhise eelarvestamise raamistikus;
  • tagada kooskõla Eesti2035 strateegias seatud sihtidega ning ÜRO ülemaailmsete  säästva arengu eesmärkide saavutamisega.

Arengukava koostamiseks moodustab kultuuriminister juhtkomisjoni, kuhu kuuluvad ministeeriumide, Riigikantselei, huvirühmade ja ekspertide esindajad.

 

Arutelud, kohtumised, seminarid

 

Kultuuriministeerium kutsus esmalt kõigi kultuurivaldkondade esindajaid ennast esmalt registreerima teemarühmadesse, et valdkondlikud teadmised oleksid maksimaalselt esindatud. Osalus oli aktiivne – laekus 176 ankeeti. Oluliste teemade seas, mida rühmiti arutati, olid näiteks regionaalne kultuurikaart, rahvusvahelised suhted, loovisikute toimetulek, kultuuri ligipääsetavuse küsimused, kultuurilise mitmekesisuse tagamine ning kultuuri ja haridusvaldkonna kokkupuutepunktid. 

Aruteluseminar Setomaal Treski küünis augustis 2019

Protsessi alguses koos käinud teemarühmade läbiviimisele aitasid kaasa teemajuhid Maarin Ektermann, Anu Kivilo, Kristiina Alliksaar, Ott Karulin, Jorma Sarv ning Sten-Kristian Saluveer. Arutelude kokkuvõtetega saab tutvuda allpool.

2019. aastal toimus hulk kohtumisi valdkondlike organisatsioonidega, seotud ministeeriumide esindajatega ning muude huviosalistega. Peeti arutelupäevad kõigis maakondades, et ühiselt tutvuda seni tehtuga, lisada uut ning saada lähem ülevaade ka lõimumise arengukava koostamisest. 

Arengukavaga kiidab heaks valitsus. Arengukava on eri valdkondade eesmärke seades detailsem. Sihttasemed ja mõõdikud võimaldavad hiljem selgemalt hinnata seatud sihtideni jõudmist. Arengukava valmib 2021. aasta jooksul.  

Valdkondlike kohtumiste ajakava 2020. aasta sügisel

11.11 09.00-11.30 muinsuskaitse 
11.11 15.00-17.30 kunst 
12.11 12.00-14.30 arhitektuur 
12.11 15.00-17.30 rahvakultuur 
13.11 09.00-11.30 film 
13.11 15.00-17.30 muuseumid 
16.11 12.00-14.30 disain
16.11 15.00-17.30 raamatukogud
18.11 09.00-11.30 kino, festival, filmilevi 
18.11 12.00-14.30 loomemajandus 
18.11 15.00-17.30 muusika
23.11 09.00-11.30 meedia 
23.11 12.00-14.30 kirjandus
23.11 15.00-17.30 mitmekesisus
03.12 14.30-17.00 etenduskunstid

Tegevuste ajajoon

2021

Jaanuar-veebruar - Arengukava koostamise ettepaneku koostamine, kooskõlastamine ja esitamine Vabariigi Valitsusele
Märts – September - Juhtkomisjoni töö arengukava eelnõuga, erinevate teiste osapoolte kaasamine
Mai - Arengukava dokumendi eelnõu esitamine kooskõlastamiseks 
Mai - Arengukava dokumendi esitamine Vabariigi Valitsusele 
Juuni - Arengukava dokumendi arutamine Riigikogus
September - Arengukava dokumendi esitamine Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks

2020

Märts-mai - dokumendi kirjutamine ja kooskõlastamine ning täiendavad fookusarutelud
Sügis - Valitsuse otsus kultuurivaldkonna arengukava koostamiseks
November ja detsember - kohtumised eri valdkondadega sisendi kogumiseks

2019

5. märtsil toimus arutelupäev "Kellele tehakse Eestis kultuuri aastal 2030 - kättesaadavus, mitmekesisus, regionaalsus" Viljandis
22. märtsil toimus arutelupäev "Kultuur Eestis aastal 2030 – kust tulevad uued piltide, sõnade, kujundite, ruumide ja helide loojad?" Tallinnas
4. aprillil toimus Rahvakultuurikeskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Tallinnas
5. aprillil toimus arutelupäev "Kuidas luua eeldusi, et 2030. aastaks suureneks kultuuri väärtustavate inimeste arv?" Tartus
11. aprillil toimus Rahvakultuuri Keskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Pärnus
12. aprillil toimus arutelupäev "Kas, kus ja kuidas luuakse Eesti kultuuri aastal 2030 – kohalik, riiklik, rahvusvaheline, e-maailma vaade" Narvas
17. aprillil toimus Rahvakultuurikeskuse infopäev ja Kultuur 2030 arutelu KOV-i esindajatega Tartus
21. mail toimus Kultuur 2030 teemarühmade sisendi arutelu partnerorganisatsioonidega Tallinnas Eesti Tervishoiu Muuseumis
12. augustil tutvustati Kultuur 2030 protsessi ametnike välitöödel Setomaal, Treski küünis toimunud kultuuriseminaril
Augustist novembrini toimusid kõigis maakondades arutelupäevad, et tutvustada nii Kultuur 2030 kui ka lõimumise arengukava koostamist

2018

Kultuuriministeerium kuulutas 30. novembril välja uue perioodi dokumendi koostamise

 

Uuringud ja kokkuvõtted

 
 

Fotosid aruteludelt 

 

Viljandi Ugala, 15.03.2019 Viljandi Ugala, 15.03.2019

Viljandi Ugala, 15.03.2019

 

Pressiteated ja artiklid

 

 
Karin Närep
strateegia-ja innovatsiooniosakonna arendusnõunik
628 2230

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2021