Sa oled siin

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030

Arengukavaga seatakse eesmärke ja suunatakse rahvastiku kestlikkuse, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkonda, kui ka nendega tihedalt seotud tulemusvaldkondi.

Tutvu „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030" eelnõuga SIIN (PDF).

Arengukava visioon annab sihi ja ambitsiooni, millisena soovime Eestit näha 2030. aastal. Visiooni mõte on kõnetada eesti inimesi olenemata nende kultuuritaustast või elukohast: 

 • Eesti on peresõbralik ja kestlik rahvusriik, riik, kus kõigil on hea elada.

 • Eestis on hea perekonda luua ja lapsi kasvatada.

 • Väärtustatakse ja toetatakse lapsevanemaid, tugevate ja kestvate peresuhete loomist ja hoidmist.

 • Eesti on lasterikas ja tagatud on rahvastiku järelkasv.

 • Eesti inimesed on koostöömeelsed, jagavad ühist kultuuriruumi ja tunnevad ühtekuuluvust, sõltumata emakeelest või kultuuritaustast.

 • Olenemata mitmekesisusest jagavad inimesed demokraatlikke väärtusi ja kannavad ühtset Eesti identiteeti.

 • Rahvastiku- ja lõimumispoliitika on inimesekeskne ja toetab kogukondade arengut. Inimesed tunnevad, et nad on väärtustatud ja kaasatud ning mõistavad enda rolli ja võimalusi kogukonda ja ühiskonda panustada.

 • Eesti inimesed soovivad oma elu Eestiga siduda, nad osalevad aktiivselt kogukondlikus ja ühiskondlikus elus ning aitavad kaasa riigi arengule – selleks on neil palju mitmesuguseid võimalusi nii Eestis kui ka võõrsil elades.

Eesti rahvastiku kestlikkus ja sidus ühtehoidev ühiskond on kõigi Eesti inimeste ühine vastutus – see on meie kõigi Eesti!

Loe arengukava visiooni mõttepaberi tööversiooni (PDF)

 

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava koostatakse selleks, et:

 • määrata kindlaks arengukava elluviimise perioodi rahvastiku, kodanikuühiskonna, rahvuskaaslaste ja tagasipöördujate ning kohanemise ja lõimumise valdkondade üld- ja alaeesmärgid, nende mõõtmist võimaldavad mõõdikud ning poliitikainstrumendid, mis on kestliku rahvastiku ja sidusa ühiskonna säilitamise ja arendamise aluseks;
 • tagada kooskõla Euroopa Liidu poliitika eesmärkidega perioodil 2021–2027;
 • viia ellu „Eesti 2035“ arengukavas kokku lepitud rahvastiku ja ühiskonna sidususe valdkonnaga seotud eesmärgid;
 • luua eeldused tegevuspõhisele eelarvestamisele üleminekuks ja sellega valdkonna ressursside efektiivsemaks kasutamiseks.

Arengukava eesmärkide saavutamiseks koostatakse esialgse hinnangu järgi neli programmi. Arengukava koostamise käigus võib programmide arv ja sisu muutuda. Programmide nimekirja ja ulatust ning eesmärkide sõnastust kohandatakse arengukava ja programmide koostamisel vastavalt vajadusele, kuid praegu on need kavandatud järgmiselt:

 • Kestlik Eesti
 • Sidus Eesti
 • Üleilmne eestlus
 • Kogukondlik Eesti
 • Nutikas rahvastikuarvestus

Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava koostamisel ja elluviimisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • rahvastiku kestlikkuse ja arengu tagamine on terviklik ning eeldab erinevate osapoolte jõupingutusi;
 • oluline on jõuda tõenduspõhiselt probleemide põhjusteni;
 • probleemide lahendamisel kasutatakse ajakohaseid, mõjusaid, nutikaid ja optimaalseid lahendusi.

Esialgne ajakava

 • Jaanuar-märts 2020 - Eeltöö arengukava koostamiseks, valdkonna olukorra ja probleemide esmane analüüsimine.
 • Märts-august 2020 - Eeltöö arengukava ja programmide väljatöötamiseks ning dokumentide kavandite koostamine. Arutelud ja koostööseminarid partneritega, et analüüsida probleeme, seada sihte ja leppida kokku koostöö tegemises.
 • Mai-september 2020 - Arengukava ja programmide kavandite täiendamine. Arutelude ja koostööseminaride pidamine.
 • November-detsember 2020 - Arengukava projekti avalik konsultatsioon ja kooskõlastamine. Programmi eelnõude edastamine arvamuse avaldamiseks.
 • Jaanuar 2021 - Arengukava projekti esitamine Vabariigi Valitsusele.
 • Jaanuar-märts 2020 - Riigikogus tutvustamine, Vabariigi Valitsuses kinnitamine.

Kaasamine 

 • 11.02.2020 toimus arengukava avaseminar koostööpartneritega
 • 8.05.2020 toimus arengukava visiooniseminar teadlaste ja ekspertidega
 • „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepaneku eelnõu avalik konsultatsioon Eelnõude infosüsteemis juunis 2020. 
 • „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021–2030“ koostamise ettepanek esitati Vabariigi Valitsuse läbi valitsuse infosüsteemi.
 • 15.09. 2020 toimus aruteluseminar koostööpartneritega. 
 • Valitsus kinnitas 5.11.2020 "Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030" koostamise ettepaneku. 
 • „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030" eelnõu on avalikul konsulteerimisel eelnõude infosüsteemis ning arvamuse avaldamiseks osalusveebis kuni 8.01.2021.

Arengukava eest vastutavad Kultuuriministeerium ning Siseministeerium võrdselt. Arengukava strateegilist juhtimist teostab juhtkomisjon, kuhu kuuluvad Kulutuuriministeeriumi, Siseministeeriumi, Riigikantselei, Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Välisministeeriumi esindajad.

Arengukava jooksvat tööd juhib arengukava sidusministeeriumide, rakendusasutuste, Riigikantselei, Rahandusministeeriumi ja arengukava sidusrühmade esindajatest koosnev juhtrühm. Lisaks avaliku sektori organisatsioonidele kaasatakse juhtrühma töösse jooksvalt valdkonna eksperte eelkõige teadusasutustest ja kodanikuühiskonnast.

Arengukava elluviimisse kaasatakse ka kohaliku omavalitsuse üksused ja rahvastiku ja lõimumise teemaga tegelevad vabaühendused ning huvirühmad.

Arengukava valmib Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi koostöös ja ühisel juhtimisel.

Kontaktid

Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler Raivo Küüt 6125010, Raivo.kyyt@siseministeerium.ee
Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman 628 2355 , piret.hartman@kul.ee

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
16.06.2020 - 14:47PDF icon visiooni_mottepaber_4.06.pdf738.49 KBpdf
15.12.2020 - 12:32PDF icon arengukava_eelnou.pdf2.97 MBpdf
Viimati uuendatud: 15. detsember 2020