Sa oled siin

Eesti kultuur maailmas

Taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa Eesti tutvustamisele, kultuuridiplomaatia edendamisele ja Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele väljaspool Eestit läbi muusika, kirjanduse, etenduskunstide, filmikunsti, kujutava kunsti, muuseumide, rahvakultuuri, arhitektuuri, disaini ja väliseesti kogukondadega seotud kõrgetasemeliste kultuurisündmuste toetamise.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri määrus 23.11.2018 nr 8 "Eesti kultuuri rahvusvahelistumise ja tutvustamise toetamise tingimused ja kord", seletuskiri (683.24 KB, PDF).

 

Toetust võivad taotleda:

 • Eestis registreeritud juriidilised isikud.
 • Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused.
 • Äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtjad.

​Taotlejal ei tohi taotlemise ajal olla:

 • Maksuvõlgnevust (k.a maksevõlgnevust) - riikliku maksuvõlga ega tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumine on ajatatud.
 • Majandusaastaaruande esitamise võlga.
 • Täitmata kohustust ministeeriumi ees (aruande või muid võlgnevusi).
 • Toetuse taotleja suhtes ei tohi olla algatatud pankroti- ega likvideerimismenetlust ning tal ei tohi olla kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust.

Toetust ei saa taotleda isikud ja asutused, kellele Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu eelneva otsuse alusel on esitatud seni täitamata korraldus toetuse tagasimaksmiseks või kui neid loetakse EL grupierandi määruse tähenduses raskustes olevateks.

Toetuse maksimaalne osakaal 

Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 80%. Toetuse osakaalu arvestamisel võetakse arvesse kogu riigipoolset panust kokku. Vähemalt 20% projekti abikõlblikest kuludest peab olema kaetud vahenditest, mis ei ole riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide poolt antud tagastatav või tagastamatu toetus.

Taotlusvoorust eraldatava toetuse alampiir projekti kohta on 4000 eurot ja ülempiir 60 000 eurot. Taotlusvoorust eraldatavate toetuste kogumaht 2021. aastal kahe vooru peale kokku on 450 000 eurot.

Taotlemine

Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku või selleks volitatud isiku poolt elektrooniliselt projektitoetuse vormil Kultuuriministeeriumi toetuste taotlemise e-keskkonnas.

2021. aasta I voor avanes 25. novembril. Taotluste esitamise tähtpäev oli 10. detsember.
 

Komisjon

Kristel Üksvärav - Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna nõunik, komisjoni esimees
Taaniel Raudsepp - Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler
Heilika Pikkov - Välisministeeriumi kultuurinõunik
Kaarel Kuurmaa - filmikriitik
Timo Steiner - helilooja
Berit Teeäär - kunstnik
Heidi Pruuli - Eesti Rahvusringhääling, ETV vanemtoimetaja
 

Taotlusvoorust toetatakse:

 • osavõttu Eestile olulistest kõrgetasemelistest kultuurisündmustest ja Eesti fookusega rahvusvahelistest suurüritustest;
 • kõrgetasemeliste kultuuriprojektide, sealhulgas kontsertide, etenduste, näituste jms korraldamist;
 • Eesti kultuuripäevade ning Eesti festivalide korraldamist ja neist osavõttu;
 • osavõttu rahvusvahelistest kontaktvõrgustiku sündmustest, välismaal toimuvatest residentuuridest, esitlusfestivalidest, ning teistest Eesti kultuuri rahvusvahelistumist soodustavatest sündmustest

Taotlusvoorust ei toetata:

 • projekte, mida on eelnevalt „Eesti kultuur maailmas“ taotlusvoorust juba toetatud;
 • projekte, mille raames on tegevused tehtud/sündmus toimunud enne taotluse esitamist;
 • osalemist töötubades või teistes enesetäiendamisele suunatud ettevõtmistes;
 • teoste loomist;
 • projekte, mis ei ole piisava põhjalikkusega ette valmistatud või on alles kujunemisjärgus.

Abikõlblikkuse periood

Projekti abikõlblikkuse periood on taotluses määratud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõpevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad.

 • 1. vooru projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar - 31. detsember 2021.
 • 2. vooru projekti abikõlblikkuse periood on 1. mai - 31. detsember 2021.

Hindamismeetoodika

 • Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hindab kultuuriministri moodustatud hindamiskomisjon määrusega kehtestatud hindamiskriteeriumite alusel.
 • Taotlusi hinnatakse punktiskaalal täisarvudes (1; 3; 5) ja taotluse koondhinne moodustub antud hinnete kaalutud keskmisest.
 • Taotluste hindamisel kasutatakse väärtuspunktide meetodit, kus igale kriteeriumile on seatud suhteline osakaal (punktid 15-40), maksimaalselt on võimalik ühel taotlusel saada kokku 100 punkti.
 • Taotluse rahastamise kaalutlemiseks peab taotlus saama vähemalt 65 punkti 100st.
 • Positiivse hinnangu saanud taotlused järjestatakse väärtuspunktide alusel pingeritta.
 • Ettepanekud toetuse eraldamiseks, sh toetuse maht, kinnitatakse hindamiskomisjoni koosolekul pingereale tugineva arutelu tulemusel.
 

Taotlusvoorude tulemused:

   

  Kristel Üksvärav
  välissuhete osakonna nõunik

  Telefon 6 282 249 
  Kristel.Uksvarav@kul.ee

   

  Viimati uuendatud: 15. veebruar 2021