Kultuuriministeerium toetab ujumise algõpet koolides

Ujumine on eluline oskus, mida peaks valdama iga inimene. Selleks, et ujumise algõpe jõuaks iga lapseni, eraldas Kultuuriministeerium perioodil 2005-2017 maakondadele ja Tallinna linnale kohustuslike ujumisetundide läbiviimiseks ühtekokku 230 082 eurot aastas. Alates 2018. aastast on riiklik toetus ujumise algõpetusele 1 230 082 eurot, mis jõuab kohalike omavalitsusteni Rahandusministeeriumi kaudu läbi KOV toetus ja –tasandusfondi.

 

2015. aastal läbi viidud uuringu kohaselt aga ei olnud põhikooli riiklikus õppekavas kirjeldatud ujumise algõpetuse taotletavad tulemused laste ujuma õpetamiseks piisavad. Algõpetuse kättesaadavus riigis oli ebaühtlane, puudus ühtne metoodika, õpiväljundid ja ujumisõpetust läbi viivate õpetajate kvalifikatsiooni kirjeldus.

2017. aasta alguses kiitis valitsus heaks Kultuuriministeeriumi ettepaneku tõsta koolides ujumise algõpetuse taset ja uuendada metoodikat ning otsustas eraldada ujumise algõppele täiendavalt 1 miljon eurot.

2018. aasta alguses käivitus täies mahus uuenenud metoodikaga ujumise algõpetuse programm, mis aitab tagada kõigile algõpetuse läbinud lastele vajaliku ujumisoskuse. Ühtekokku panustab riik alates 2018. aastast esimeses kooliastmes ujumise algõpetuse läbiviimiseks 1 230 082 eurot aastas.

 

Uuenenud metoodika

 

Eesti Ujumisliidu ja Päästeameti 2015. aastal koostatud uue metoodilise õppematerjali järgi hinnatakse ujumisoskust kõrgeima õpiväljundi saavutamise kohaselt. See tähendab sügavasse vette hüppamist, 100 meetri rinnuli ujumist, sukeldumist, käega põhjast eseme toomist, paigal püsides puhkamist ja asendite vahetamist 3 minutit, seejärel 100 meetri selili ujumist ja veest väljumist. Selle saavutamine on võimalik, kui kohustuslike ujumise algõpetuse tundide arv tõuseb praeguselt keskmiselt läbiviidavalt 24 tunnilt kuni 40 tunnini. Sealjuures on arvestatud, et ühel treeneril on rühmas korraga kuni 12 last.

Vaata lisaks:

 

Kellele jagatakse toetust ja kuidas seda kasutada?


Toetus eraldatakse kohalikele omavalitsustele vastavalt õpilaste arvule. Toetuse saaja võib ujumise algõppe toetust kasutada kehalise kasvatuse ainekavas oleva kohustusliku ujumise algõppe läbiviimiseks I kooliastmes (1.-3. klass), sealhulgas:

  • ujulate üüri- ja/või ekspluatatsioonikulude katmiseks;
  • ujumise algõppe treenerite ja/või teiste juhendajate töötasude katmiseks;
  • õpilaste transpordikulude katmiseks;
  • ujumise algõppe täiendkoolituse korraldamiseks.
     

Eesti Ujumisliidu kui Eestis ujumisalase tegevuse eest vastutava katusorganisatsiooni eestvedamisel toimub ujumise algõppe koordineerimine, viiakse läbi algõppe juhendajate koolitusi ja koostatakse õppematerjale. Loe lähemalt: www.kooliujumine.ee

 

Jarko Koort
spordiosakonna nõunik

Telefon 628 2239
jarko.koort@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 8. jaanuar 2020