Raamatukogud

Eesti raamatukogude missioon on kujundada inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja tagada kõigile vaba ligipääs informatsioonile ning teadmistele. Tulemuseks on kultuurne, intelligentne ja elus hästi hakkama saav kodanik.

Kasutaja vajadustest lähtuvalt moodustavad Eesti raamatukoguvõrgu rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogud ning Eesti Rahvusraamatukogu.

Kultuuriministeerium koordineerib Eesti raamatukoguvõrgu kui terviku arengut koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, teiste ministeeriumite ning kohalike omavalitsustega.

Eesti raamatukogud teevad vaatamata mitmekülgsetele ülesannetele ja erinevale valdkondlikule kuuluvusele tihedat koostööd, tuginedes rahvusvahelistele standarditele ja Eestis koostatud juhenditele.

Raamatukogude teenuseid kasutab iga teine Eesti elanik (Muuseumide ja raamatukogude külastajate ja mittekülastajate uuring, 2018 (PDF)), mis teeb raamatukogud suurima kliendikontaktiga kultuuriasutusteks Eestis.

Raamatukogude paiknemise ja nende kodulehekülgede info leiab kaardirakendusest.

Rahvaraamatukogude kaart

Seadused

 
Eesti Hoiuraamatukogu tegevust reguleerib Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus.
 
Teadusraamatukogude tegevust reguleerivad avalik-õiguslike ülikoolide seadused ja teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus ning kooliraamatukogude tegevust põhikooli- ja gümnaasiumiseadus.
 
 
Loe täpsemalt 1. jaanuaril 2017 jõustunud säilituseksemplari seaduse kohta.

Ajakiri Raamatukogu

Kultuuriministeeriumi toetusel ilmub kuus korda aastas erialaajakiri Raamatukogu, mis tutvustab raamatukogunduse uusi suundi ja käsitleb probleeme ning vahendab informatsiooni raamatukogude tegemistest. Ajakirjas ilmub ka kultuuri, kirjanduse, raamatuloo ning kirjastamise käsitlusi. Ajakirja väljaandjad on Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ).
 
Alates 2019. aastast ilmub ajakiri võrguväljaandena Issuu keskkonnas ja ka nõudetrükina.

Ajakirja varasemaid numbreid saab lugeda digitaalarhiivist DIGAR.
 

Statistika

 

Eesti raamatukoguvõrgu moodustavad 2019. aasta raamatukogude statistika andmetel 875 raamatukogu: 

 • 521 rahvaraamatukogu
 • 39 teadus- ja erialaraamatukogu
 • 315 kooliraamatukogu

​Raamatukogud arvudes:

 • 13 miljonit laenutust aastas, sellest rahvaraamatukogudest 10,3 miljonit
 • 6,9 miljonit külastust aastas
 • 8,4 miljonit virtuaalkülastust aastas
 • 704 900 lugejat
 • 30,8 miljonit teavikut
 • 2423 töötajat
 

Raamatukogud Eestis

 

Eesti Rahvusraamatukogu kui avalik-õigusliku asutuse ülesanne on Eestis ilmunud või Eesti kohta informatsiooni sisaldavate teavikute kogumine, alaliselt säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, samuti raamatukogunduse ja sellega seotud valdkondade teadus- ja arendustegevus ning parlamendi- ja teadusraamatukogu ülesannete täitmine. Rahvusraamatukogu koordineerib ja nõustab Eesti raamatukogusid ning on kultuurikeskus. Rahvusraamatukogu tegevust finantseeritakse riigieelarvest Kultuuriministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel.
 
Eesti Hoiuraamatukogu ülesanne on säilitada üleriigilist vähekasutatavate trükiste hoiukogu, vahendada vahetuskogu teavikuid raamatukogudele ja teenindada nägemispuudega lugejaid. Vahetuskogusse võetakse raamatukogudelt, teistelt asutustelt ja eraisikutelt neile mittevajalikke trükiseid. Raamatukogud võivad vahetuskogust valida tasuta trükiseid oma kogude täiendamiseks või kahjustatud trükiste asendamiseks.
 
Eesti Pimedate Raamatukogu teenindab nägemispuudega või mõne muu tavakirjas teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi, kellel on võimalik endale koju tellida heliraamatuid või kasutada Veebiraamatukogu, kus on ligi 5000 eesti- ja võõrkeelset digi- ning heliraamatut, ajalehte ja ajakirja. Eesti Pimedate Raamatukogu asub Eesti Hoiuraamatukogus.
 
Eesti Lastekirjanduse Keskus kogub ja vahendab Eesti ning maailma lasteraamatuid, perioodikat, samuti raamatuillustratsioone ja muud erialast materjali ning populariseerib lastekirjandust.
 
Rahvaraamatukogud on omavalitsuse asutused, mille tegevust koordineerib Kultuuriministeerium. Rahvaraamatukogude tööd reguleerib rahvaraamatukogu seadus ja koostööd korraldab Kultuuriministeeriumi juures tegutsev Rahvaraamatukogude Nõukogu.
 
Igas maakonnas on maakonnaraamatukogu, mis on maakonna teistele raamatukogudele komplekteerimis-, koolitus- ja nõustamiskeskus. 2016. aastal algatas Kultuuriministeerium rahvaraamatukogu seaduse kaasaajastamise protsessi.
 

Teadusraamatukogu on avalikku teenust osutav raamatukogu, mille ülesanne on teadusinformatsiooni kogumine, säilitamine, töötlemine ja kättesaadavaks tegemine kõikidele lugejatele. Teadus- ja erialaraamatukogud on Eesti Rahvusraamatukogu, ülikoolide ja teiste kõrgkoolide raamatukogud ning mitmesuguste asutuste erialaraamatukogud. 

Teadusraamatukogude tegevust koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium. Et teadusraamatukogude koostööd arendada ja ühisotsuseid teha, tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi juures Teadusraamatukogude Nõukogu.
 
Erialaraamatukogud tegutsevad enamasti asutuste raamatukogudena.
 

Kooliraamatukogu on õpiprotsessi toetajana õppeasutuse osa. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi peab raamatukogu ja õppekirjanduse kogu olema igas koolis. Kui koolis raamatukogul põhikogu puudub, tagab kooliõpilaste raamatukoguliku teenindamise kohalik rahvaraamatukogu.

Raamatukogud virtuaalses maailmas

 

Riik toetab väärtkirjanduse digiteerimist ja e-raamatuna avaldamist. Tänu sellele on Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR lugejateni jõudnud hulgaliselt olulisi kirjateoseid.
 
 • DIGAR on Eesti Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas on e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile. Raamatute ja perioodika vorming on enamasti pdf või epub, pildimaterjalil jpeg ja helisalvestistel wav.
 • E-kataloogid ester.ee, lugeja.ee ja webriks.ee sisaldavad Eesti raamatukogude kirjeid raamatute, perioodikaväljaannete, nootide, helisalvestiste, e-ressursside jms kohta.

 • ELLU on Tallinna Keskraamatukogu e-raamatukogu, mille kaudu on kättesaadav eesti autorite looming ning eesti- ja venekeelne kirjandus. 


Eesti artiklite andmebaas ehk Index Scriptorum Estoniae (ISE) on Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete artiklite andmebaas, mida täiendatakse ELNET Konsortsiumi raamatukogude ühistööna iga päev. Paljud väljaanded on täistekstina kättesaadavad DIGARi Eesti artiklite portaalis. Samas keskkonnas koostatakse ka teemaandmebaase.


"Eesti trükise punane raamat" on loetelu eesti kultuurimälu jaoks olulistest rahvustrükistest. Nominendid valiti nimestikku nende kultuuriväärtust, leidumust, säilivusriske ja seisundit arvestades. 

 • Kodulooportaal on Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem. See võimaldab otsida eri paikkondi puudutavaid artikleid ja teavikuid ning tutvuda pikemate tekstide ja entsüklopeedilise materjaliga. Kodulugu leiad ka Rahvusraamatukogu otsinguportaalist.


  E-varamu on portaal, mis teeb kättesaadavaks Eesti mäluasutuste: raamatukogude, arhiivide ja muuseumide digiteeritud ning digitaalseid ressursse.  Europeana on Euroopa kultuuripärandi portaal, mis loodi Euroopa Komisjoni algatusel ja toetusel ning selle eesmärk on vahendada ühe keskkonna kaudu avalikkusele Euroopa raamatukogude, muuseumite ja arhiivide digitaalseid kogusid.
 

Tähtsamad partnerid

 

Rahvaraamatukogude Nõukogu on Kultuuriministeeriumi nõuandev kogu, kuhu kuuluvad raamatukogude ja nende asutajate esindajad ning muud raamatukogude valdkonna asjatundjad. Rahvaraamatukogude nõukogu tegevust reguleerib kultuuriministri 25.02.1999 määrus nr 5 ja selle koosseis on kinnitatud ministri 14.05.2020 käskkirjaga nr 82.

Rahvaraamatukogude Nõukogu koosseis:

 • Janne Andresoo - Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
 • Kaie Holm - Tallinna Keskraamatukogu direktor
 • Marina Jantson - Pärnu Keskraamatukogu teeninduse peaspetsialist
 • Kädi Koppe - Eesti Linnade ja Valdade Liidu nõunik
 • Aira Lepik - Tallinna Ülikool, Digitehnoloogiate instituudi raamatukogunduse lektor
 • Reet Lubi - Viljandi Linnaraamatukogu direktor
 • Kati Maidla - Põlva Keskraamatukogu direktor
 • Kristina Pai - MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumi tegevdirektor
 • Piret Hartman - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler kultuuriväärtuste asekantsleri ülesannetes
 • Mai Põldaas - Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu arendusjuht
 • Katre Riisalu - Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse liige
 • Triin Soone - Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor
 • Ülle Talihärm - Kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste osakonna raamatukogunõunik
 • Kaili Õunapuu- Seidelberg - Lääne-Virumaa Keskraamatukogu direktor

Rahvaraamatukogude Nõukogu teeb ettepanekuid ja avaldab arvamusi rahvaraamatukogude tegevuse ning arengutega seotud küsimustes, näiteks teeb ettepanekuid rahvaraamatukogudega seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks.

 
Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing (ERÜ)
Ühingusse kuulub ligikaudu 800 raamatukoguhoidjat ja mitu raamatukogu. ERÜ kaudu saavad raamatukoguhoidjad kaasa rääkida raamatukogunduse arendamises. Ühing korraldab koolitusi ja erialaüritusi ning edendab raamatukoguhoidjate kutsekvalifikatsiooni. ERÜ annab välja aastaraamatut ja koos Eesti Rahvusraamatukoguga ajakirja Raamatukogu. ERÜ on Rahvusvahelise Raamatukoguühingute ja -institutsioonide Liidu (IFLA) liige. 
 

Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsium ehk ELNET Konsortsium
Raamatukogude avalike huvide ühiseks teostamiseks asutatud mittetulundusühendus, mis haldab ja arendab integreeritud raamatukogusüsteeme Sierra/Millennium ning neil põhinevaid e-kataloogi ESTER ja Eesti artiklite andmebaasi ISE. Konsortsium haldab ja arendab ka Eesti märksõnastikku (EMS).
 

Ülle Talihärm
raamatukogunõunik

Telefon 628 2244
Ulle.Taliharm@kul.ee

 

Viimati uuendatud: 18. jaanuar 2021