Euroopa Liidu valdkondlikud raportid ja analüüsid kultuurivaldkonnas

Üheks oluliseks koostöövormiks kultuurisektoris on raportite, ülevaadete ja poliitikasuuniste koostamine kultuurisektori eri valdkondades. Raportite koostamisse saavad panustada kõikide liikmesriikide eksperdid ja nende tööd koordineerib Euroopa Komisjon. Konkreetsemad teemad pannakse paika EL kultuurivaldkonna tööplaanis.

EL Nõukogu kultuurivaldkonna tööplaani 2019-2022 alaeesmärgid on järgmised:

 • Kultuuripärandi kestlikkus
 • Sidusus ja heaolu
 • Ökosüsteem, mis toetab kunstnikke, kultuuri- ning loometöötajaid ning Euroopa sisu
 • Sooline võrdõiguslikkus
 • Rahvusvahelised kultuurisuhted

Nende alusel on loodud või loodamas avatud koordinatsioonimeetodi (AKM) töörühmad alljärgnevatel teemadel:

 1. Ühistoodang audiovisuaalsektoris (2019-2020)

Eesti ekspert: produtsent Evelin Penttilä

 1. Sooline võrdõiguslikkus kultuuri- ja loomevaldkonnas (2019-2020)

Eesti ekspert: Hannaliisa Uusma

 1. Kvaliteetne arhitektuur ja ehitatud keskkond kõigi jaoks (2020-2021)

Eesti ekspert: Veronika Valk-Siska, Kultuuriministeerium

 1. Mitmekeelsus ja tõlkimine (2020)

Eesti ekspert: Asta Trummel, Kultuuriministeerium

 1. Kultuur ja sotsiaalne sidusus (alustab tööd 2020)
 2. Kestliku arengu kultuurimõõde (alustab tööd 2020)
 3. Kliimamuutustega kohanemine (alustab tööd 2020)
 4. Kunstnike, kultuuri- ja loometöötajate staatus ja töötingimused
 


Varasemad raportid vastavalt EL nõukogu kultuurivaldkonna tööplaanile 2015-2018
 

I alaeesmärk: kättesaadav ja kaasav kultuur

SOTSIAALSEST KAASATUSEST SOTSIAALSE SIDUVUSENI –KULTUURIPOLIITIKA ROLL

From social inclusion to social cohersion- the role of culture policy, 2019

KULTUURI KÄTTESAADAVUSE EDENDAMINE DGIVAHENDITE KAUDU: publiku arendamise põhimõtted ja strateegiad

Promoting access to culture via digital means:policies and strategies for audience development , 2017

Eesti ekspert: Mirjam Rääbis (Kultuuriministeerium)

LUGEMISE EDENDAMINE DIGIKESKKONNAS

Promoting reading in the digital environment: role of public libraries, 2016

Eesti ekspert: Ülle Talihärm (Kultuuriministeerium)

VÕTMEPÄDEVUSE „KULTUURITEADLIKKUS JA- PÄDEVUS “ ARENDAMINE ELUKESTVAS ÕPPES/ Cultural awareness and expression handbook, 2015

Eesti ekspert: Asta Trummel (Kultuuriministeerium)

II alaeesmärk: kultuuripärand

KULTUURIPÄRANDI KAASAV JUHTIMINE

Participatory governance of cultural heritage, 2018

Eesti ekspert: Leelo Isidora Viita (Rahvakultuuri Keskus)

OSKUSED, KOOLITUS JA TEADMUSSIIRE: TRADITSIOONILISED JA UUED ELUKUTSED KULTUURIPÄRANDI VALDKONNAS

Skills, training and knowledge transfer in traditional and emerging heritage professions, 2018

Eesti eksperdid: Raivo Ruusalepp (Rahvusraamatukogu), Marju Niinemaa (Kultuuriministeerium)

III alaeesmärk: kultuuri- ja loomesektorid: loomemajandus ja innovatsioon

JUURDEPÄÄS RAHASTAMISELE

Towards more efficient financial ecosystems, 2015

Eesti ekspert: Anu-Maaja Pallok (Kultuuriministeerium)

INNOVAATILISTE MEETMETE VÄLJASELGITAMINE ETTEVÕTLUSE JA UUTE ÄRIMUDELITE EDENDAMISEKS KULTUURI- JA LOOMESEKTORIS

The role of public policies in developing  enterpreneurial and innovation potential of cultural and creative sectors  (to identify innovative measures to promote enterpreneuership and new business models in the cultural and creative sectors), 2018

Eesti eksperdid: Piret Pottisepp (MKM) ja Anu-Maaja Pallok (Kultuuriministeerium)

JÄTKUSUUTLIK KULTUURITURISM

Sustainable cultural tourism, including the digitalisation of cultural content (PDF)

Ruth Laidvee (Eesti Ajaloomuuseum)

IV alaeesmärk: kultuurilise mitmekesisuse edendamine, kultuur ELis, välissuhted ja liikuvus

EUROOPA FILMIDE LEVIKU PARANDAMINE

European movies on the move: ten actions for better circulation across Europe, 2019

Eesti ekspert: Edith Sepp, EFI

Viimati uuendatud: 29. oktoober 2020