Ringhääling

Eesti ringhäälinguvaldkond koosneb Eesti Rahvusringhäälingust (ERR) ning eraõiguslikest telekanalitest ja raadiojaamadest, samuti ettevõtetest, mis toodavad üldjuhul telesaateid ja -sarju mitmele telekanalile. 

Ringhäälingupoliitika kujundamise eest vastutab Kultuuriministeerium. Selle tarvis osaletakse muu hulgas üle-euroopalistes poliitikakujundusprotsessides ja töörühmades.
 
Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi järgi on Eestis meediapoliitika ning selle regulatsioon ja kontroll üksteisest lahutatud. Eestis täidab sõltumatu meediateenuste regulaatori rolli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas olev Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA).
 
Eesti telejaamadest tegutsevad vabalevis avalik-õiguslik Eesti Rahvusringhääling (ERR) oma telekanalitega ETV, ETV2 ja ETV+ ning Kanal 2. Kaabeltelekanalite arv on suurem.
 
   

  Statistika

   

  • Ringhäälingusektor koosneb ligi 90 ettevõttest, kus töötab umbes 1500 inimest
  • ERRis on 2019. aasta seisuga 633 täistööajale taandatud töökohta.
  • 2019. aastal on riigi toetus ERRile kokku 35 919 349 eurot.
   

  Seadused

   

  Ringhäälingusektorit reguleerivad otseselt meediateenuste seadus ja Eesti Rahvusringhäälingu seadus ning kaudsemalt autoriõiguse seadus.
   
  Euroopa õiguses rakendub audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv.
   
   

  Meediateenused ja Euroopa Liit

   

  Euroopa Liidu kontekstis on EL Nõukogu eesistumise perioodil kõige tähtsam audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi uuendamine. Oluline on ka osalemine audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi kontaktkomitees. Kontaktkomitee rakendab direktiivi ning analüüsib audiovisuaalmeedia arengut liikmesriikides ja direktiivi edasiarendamise vajadusi.
   
  Euroopa Nõukogu meedia ja infoühiskonna juhtkomitee annab üle-Euroopalisi soovitusi, mis keskenduvad ennekõike ajakirjandusvabaduse ja inimõiguste teemadele.
   
   

  Tähtsamad partnerid

   

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet

   
  TTJA viib läbi läbi meediateenuste tegevuslubade konkursse ja kontrollib nende täitmist. Kultuuriministeerium seab konkursside tingimused.

  Eesti Rahvusringhääling

   
  Eesti Rahvusringhääling (ERR) on avalik-õiguslik juriidiline isik. ERR annab eetrisse kaht tele- ja viit raadioprogrammi, samuti mitut teemaportaali. ERRi tegevuse raamistiku ja põhiülesanded sätestab rahvusringhäälingu seadus. 
   

  Siim Rohtla
  audiovisuaalnõunik

  Telefon 628 2238
  siim.rohtla@kul.ee

   

  Viimati uuendatud: 14. september 2020